CÍM: A rebbe előszava

ALCÍM: a Tánjá 1962-ben megjelent angol nyelvű kiadásához

 

A chászidizmus általában, a chábád chászidizmus pedig különösen nem más, mint átfogó világnézet és életforma, amely szerint a zsidóságnak elsősorban a Teremtőt és teremtményeit egyesítő kapcsolat szerepét kell betöltenie. A zsidó „égi” és „földi” teremtmény egyszerre: az égi, isteni szellem, az Istenség része, a fizikai testből és az élőlényben lakozó lélekből álló földi megnyilvánulásban jelenik meg, amelynek az a rendeltetése, hogy Isten abszolút Egységén belül általa valósuljon meg az ember és az őt körülvevő világ transzcendens egysége.

Ennek a rendeltetésnek a betöltése kétirányú kapcsolat útján történik: egyrészt föntről a lefelé, másrészt a földről a fenti világ irányába. Az első helyzetben az ember a maga mindennapi életének mozzanataira és környezetére – evilági „osztályrészére” – hat az Istentől kapott Tóra és a parancsolatok szentsége által. A másodikban minden rendelkezésére álló forrást – a teremtetteket és a maga által létrehozottakat egyaránt – felhasznál személyisége és az őt körülvevő világ közvetítő közegeként. Az egyik ilyen alapvető forrás az emberi nyelv és kommunikáció közege.

Amint rabbi Snéur Zálmán, a Tánjá szerzője egy másik munkájában (Torá Or, Mispátim) kifejtette, a „hetven nyelv” bármelyike a földi birodalomból a szentség szféráiba „emelkedhet”, amennyiben a Tóra és a micvák terjesztésének eszközéül szolgál, de ugyanakkor a Tóra és a parancsolatok szavait lefelé közvetítő közeg is azok számára, akik az illető nyelven beszélnek és olvasnak.

* * *

A fenti gondolatok jegyében nagy jelentőségű eseménynek számít a 165 évvel ezelőtt megjelent Tánjá első részének legelső angol nyelvű kiadása. A fordítás eljuttatja a chábád gondolkodás és életforma alapművét a zsidóság széles rétegeihez, amelyek az eredeti munkát a nyelvi nehézségek – vagy éppenséggel korlátok – miatt nem tudják tanulmányozni. Ily módon elősegíti a chaszidizmus forrásvizének „szétpermetezését”, azét a forrásét, amelyet rabbi Izráel Báál Sém Tov fakasztott. Ő úgy határozta meg a chaszidizmust, mint az „élet vizének” egyre mélyülő és szélesedő folyamát, amelynek a zsidóság legkisebb zugaiba is be kell hatolnia, és újfajta inspirációval, erővel kell feltöltenie a zsidók mindennapi életét.

Tánjához hasonló munkák lefordítása ijesztően nagy méretű vállalkozás. Ezt bizonyítja, hogy mind ez ideig sikertelenül próbálták lefordítani egyik-másik európai nyelvre. Dr. Nissan Mindel elévülhetetlen érdeme, hogy képes volt teljesíteni ezt a feladatot.

Nyilvánvaló, hogy a fordítás legjobb esetben is csak elégtelen pótléka lehet az eredeti műnek. Mégis reméljük, hogy a kezünkben tartott fordítás a Bevezető, a Magyarázatok, aJegyzetek és Mutatók apparátusával értékes segítségnek bizonyul a chaszidizmus iránt érdeklődők számára, különösen azoknak, akik a chábád mozgalmat kívánják tanulmányozni.

Lág BáOmer 5722.

Menachem Schneerson

Megjelent: Egység Magazin 4. évfolyam 18. szám – 2014. július 29.

 

Megszakítás