Bámidbár

Miért jó a cádik szomszédjának?

És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj sivatagában, a találkozás sátrában, a második hónap első napján, a második évben, miután kimentek Egyiptom országából, mondván: (4Mózes 1:1.)

…És szólt… Szináj sivatagában… első napján… Mivel [Izrael népe] kedves Őelőtte, folyton megszámolta őket. Megszámolta őket mikor kijöttek Egyiptomból (2Mózes 12:37.), majd amikor sokan meghaltak az aranyborjú miatt (lásd Rási: uo. 30:16.), azért hogy megtudja, hányan maradtak meg. És most ismét amikor a Sechinát a nép körébe költözteti megszámolta őket, hiszen Niszán elsején állították fel a Sátrat (lásd Rási: uo. 40:2.) és így Ijár elsején már megszámolta őket.

Mind, akik megszámláltattak Jehudá táborában, voltak: száznyolcvanhatezer és négyszáz; seregeik szerint ők elsőnek induljanak. (4Mózes 2:9.)

…elsőnek induljanak. Mikor látták, hogy a felhő [ami kísérte őket] eltávozott, a kohénak megfújták a kürtöket, és Jehudá tábora indult el elsőként. Ugyanolyan sorrendben mentek, ahogyan táboroztak: a leviták és a szekerek középen, Jehudá zászlaja a keleti oldalon, Reubéné dél felől, Efrájimé nyugaton és Dáné észak felől.

És ezek Áron és Mózes leszármazottai azon a napon, amikor az Örökkévaló Mózessel beszélt a Szináj hegyen. (4Mózes 3:1.)

És ezek Áron és Mózes leszármazottai… de az Írás ezek után csak Áron gyermekeit említi, mégis „Mózes leszármazottai”-nak nevezi őket, mert ő (Mózes) tanította őket Tórára. Ebből azt tanuljuk, hogy aki embertársa gyermekét Tórára tanítja, olyannak számítja az Írás, mintha az a saját gyermeke lenne.

Őrizzék a találkozás sátrának minden edényét és Izrael fiainak őrizetét, végezvén a hajlék szolgálatát. (4Mózes 3:8.)

…és Izrael fiainak őrizetét… Mert mindenkinek kötelessége volna a Szentély szolgálatával foglalkozni, de a lévik helyettük jöttek, mint az ő küldötteik. Ezért kapják a tizedet (Máászér) fizetségül, ahogy írva van: „…mert fizetség az nektek, szolgálatotok fejében…” (uo. 18:31.).

És Mózes megszámlálta őket az Örökkévaló szavára, amint megparancsoltatott neki. (4Mózes 3:16.)

…az Örökkévaló szavára… Azt mondta Mózes az Örökkévalónak: Hogyan menjek be mindenki házába, és sátrába, hogy megtudjam, hány csecsemőjük van? Azt mondta neki az Örökkévaló: Te végezd a magad dolgát, és majd én is teszem a magamét. Így hát elment Mózes, és odaállt egy sátor bejáratához, a Sechiná pedig előtte járt, és így egy égi hang jött ki a sátorból ami szólt ekképpen: „Ennyi és ennyi csecsemő van ebben a sátorban”. Ezért van írva: „az Örökkévaló szavára”.

És akik a hajlék előtt kelet felől táboroznak, a találkozás sátra előtt napkelet felől, azok legyenek Mózes és Áron és fiai, akik teljesítik a szentély őrizetét Izrael fiainak őrizete gyanánt; és az idegen, aki oda közeledik, ölessék meg. (4Mózes 3:38.)

…Mózes és Áron és fiai… és a közelben lakott, Jehuda tábora, és mellette táborozott: Jiszáchár és Zebulon törzse. „Jó a cádiknak, és jó az ő szomszédjának is” – mivel ők Mózes szomszédai voltak, aki Tórával foglalkozott, így naggyá lettek ők is a Tórában, ahogy írva van: „…Jehudá a törvénypálcám…” (Zsoltárok 60:9.), „És Jiszáchár fiai közül, akik ismerik és értik… kétszáz főember” (1Krónikák 12:33.) – kétszáz Szánhedrin vezető lett közülük, és „Zebulon közül a törvényírók vesszejével vonulók” (Bírák 5:14.).
Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 31. szám – 2014. november 12.

 

Megszakítás