Mi a ketubá?

A talmudi bölcsek előírták1, hogy házasságkor a férj adjon házásságlevelet, ketubát a feleségnek, amiben rögzí­tik más egyebek mellett azt, hogy mi­lyen összeg illeti meg a feleséget, ha a férj elválik tőle vagy meghal.

Ez, az első házasság esetén (ha nem állapodnak meg magasabb összegben) 4,8 kiló tiszta ezüst ára, ami mai árfolyamon kb. 750 000 fo­rintnak felel meg. Ez ma­gá­ban fog­lalja a feleség által a házasságba ho­zott hozományt is2.

Az előírás egyik célja az, hogy meg­akadályozza az első felindulásból született válásokat3. Ha nem ad a férj ketubát, akkor paráználkodásnak szá­mít az együttlét4. A házasságlevelet a férj adja át a hüpe alatt, még az esküvői szertartás előtt, és a feleségnek mindig tudnia kell, hol található. (Mi­vel ez nem egy liturgikus szöveg, ezért bevezettem, hogy az esküvőn az ere­deti arámi nyelvűn kívül magyarul is felolvassuk a házasságlevelet, hogy a házaspár pontosan értse a szövegét.)

Ha nincs meg a ketubá…

Egy lakástűzben, rablás, de akár egy költözés során is elveszhet a ketu­bá. Sőt a Holokauszt után komoly prob­lémát okoztak a világ­égésben eltűnt iratok, köztük a há­zasságlevelek azoknak, akik túl­él­ték a vészkorszakot és egymásra ta­láltak házastársukkal a háború utá­ni felfordulásban is5. Fel­merül a kér­dés, mi ilyenkor a teendő, hiszen a házaspárnak egy percig sem szabad a ketubá nélkül maradnia.

Ilyenkor nem lehet teljesen új ketubát írni, hiszen az csak az új dátumtól len­ne érvényes, hanem egy speciális, visszamenőleg érvényes pót-ketubát (kötubá döirchöszá)6 adnak ki7. A Sulchán áruch­ban8 Joszéf Ká­ro rabbi (1488–1575) véleménye sze­rint – melyet a sze­fárd zsidók kö­vetnek – még az is ti­los, hogy a há­zaspár kettesben maradjon egy he­lyiségben (jichud). Ezzel szemben

az askenáz közösségekben a Rö-

MÁ (Mose Iszerlisz krakkói rabbi, 1530–1573) véleményét9 követik, ami sze­rint csak a házastársi együttlét tilos, egy helyiségben tartózkodhatnak ket­tesben ketubá nélkül is a felek addig, amíg nem tudnak pót-házasságlevelet beszerezni.

Lehetõségek a házasságlevél helyettesítésére

A ketubá legfontosabb szerepe, hogy ez szolgál biztosíték gyanánt a feleség szá­mára egy válás vagy halál esetén, hogy megkapja a járandóságát. Így, ha sábeszkor derül ki, hogy nincs meg a ketuba, amikor nem tudnak újat írni, akkor a Sulchán áruch10 lehető­vé teszi, hogy egy drága tárgyat adjon oda a férj a feleségének biztosíték gya­nánt, aminek az értéke megfelel a válás esetére meghatározott összegnek.

A szefárdi zsidók számára könnyítés, hogy az új ketuba beszerzéséig ele­gendő, ha vannak tanúk, akik bizonyítják, hogy a férj vállalta a kötelezettségeit egy válás esetén. A Sulchán áruch11 szerint ugyanis az ilyen tanúk helyettesíthetik az írásos ketubát. Mivel ma minden esküvőn rengeteg tanú van jelen, találni kell két olyan kóser tanút, aki látta, ahogy a férj kinjánal (szimbolikus birtokbavétel) vállalta a kötelezettségeit, így erre lehet tá­maszkodni akkor, ha elveszett, vagy megsemmisült a ketubá. Mivel azonban a RöMÁ nem fogadja el teljes egészében ezt az érvelést, így az askenáz zsidók nem is támaszkodhatnak erre.

Lehet-e két ketubá?

Az izraeli rabbinátus vezette be azt a szo­kást, hogy két példányban készítik el a ketubát: egy a feleséghez kerül, egyet pedig a rabbinátus archivál12. Kér­dés, hogy helyettesíti-e a rabbinátus példánya az elveszett vagy megsemmisült házasságlevelet. Ebben nincs egyetértés az izraeli rabbik között, mivel a Sulchán áruchban13 van egy há­láchá, ami szerint nem szabad két pél­dányban adóslevelet írni, nehogy két­szer hajt­sanak be egy tartozást: ha több pél­dány készül, akkor egyik sem ér­vényes. Sokak szerint azonban ezt a problémát kiküszöböli, ha egy­szerűen ráírják a rabbinátus pél­dányára, hogy másolat, és így meg­kü­lönböztetik az eredeti házasságlevéltől14.

További kérdés, hogy ennek fényében megfelel-e a másolat egy olyan esetben, ha a ketubának valami baja lesz, hiszen az eredeti hiányában a má­solat alapján nem lehet behajtani a tartozást. Az egyik vélemény szerint jó a másolat, hiszen ez bizonyítja, hogy volt egy eredeti. Hacsak a férj nem állítja, hogy már kifizette a tartozását, akkor az eredeti miatt ki kell azt fizetnie. Ezzel szemben mások úgy vélik, hogy a másolat csak arra jó, hogy az adatok és a pontos összeg meglegyen, ha újat kell írni, de nem lehet használni pót-ketubának15.

 

1 Kötubot 10b., 82b.; 2 Lásd Pitché chosen, Isut 7. fejezet 3. és 12. lábjegyzet; 3 Kötubot 39b.; 4 Uo. 54b.; 5 Lásd például „Fontos felhívás!” 13. paragrafusa, az 5709 / 1948-1949-es naptárban és Chelkát Jáákov responsum Even háezer 90. fejezet; 6 Náchálát sivá 13. fejezet; 7 Sulchán áruch, Even háezer 66:3.; 8 Uo. 1.; 9 Uo.; 10 Uo. 2.; 11 Uo. 1.; 12 Lásd ennek a forrása Mispát haktubá 7. kötet 57:1–2.; 13 Chosen mispát 41:1.; uo. Sách 6.; Nötivot hámispát, Chidusim 4.; 14 Lásd Mispát háktubá uo. 9. oldal; 15 Lásd Mispát háktubá uo. 6–23. oldal, Heerot ubiurim folyóirat 1 118. szám 59–64. oldal

Oberlander Béruch rabbi írása

 

A cikk az Egység magazin 93. számában jelent meg. Az Egység magazin legújabb számát keresse a Keren Or Központban (1052 Károly krt. 20) vagy a Kóser Piacon (1074. Dohány utca 36.). Ha érdekesnek találta írásunkat, és szeretne még több zsidó témáról olvasni, csatlakozzon előfizetőink táborához! Előfizetésért kattintsonhttp://fizetes.zsido.com/ujsag.php oldalra.

 

 

Megszakítás