1. Azon éjjel eltünt a király álma s mondta, hogy hozzák el az emlékek könyvét, a történetet; és felolvasták a király elõtt. 2. És találtatott megírva, hogy jelentette Mordekháj Bigtánáról és Téresrõl, a király két udvari tisztjérõl, a küszöbõrök közül, bogy kezet akartak kinyújtani Achasvérós király ellen. 3. S mondta a király: Mi megtisztelés és kitüntetés adatott Mordekhájnak ezért? Mondták a király ifjú szolgái, az õ szolgálattevõi: Nem adatott neki semmi. 4. Erre mondta a király: Ki van az udvarban? Hámán pedig jött a királyi palota külsõ udvarába, hogy megmondja a királynak, hogy akasszák föl Mordekhájt a bitófára, melyet számára készített. 5. És szóltak a királynak ifjú szolgái õ hozzá: Íme, itt van Hámán, az udvarban áll. Mondta a király: Jõjjön be! 6.És bement Hámán, és mondta neki a király: Mi történjék azzal a férfiúval, a kinek a király kivánja megtisztelését? És mondta Hámán a szívében: Kinek kívánna a király megtisztelést tenni inkább, mint nekem? 7. Szólt tehát Hámán a királyhoz: Oly férfiú, a kinek a király kivánja megtisztelését –8. hozzák el a királyi öltözéket, a melybe öltözött a király, és a lovat, a melyre ûlt a király, midõn a királyi korona tétetett fejére: 9. és adják az öltözéket és a lovat egy valakinek kezébe a király nagyjai, a fõnemesek közül, s öltöztessék fel a férfiút, a kinek a király kivánja megtisztelését és ültessék a lóra a város piaczán és kiáltsák ki elõtte: Így történik azzal a férfiúval, kinek a király kivánja megtisztelését. 10. Ekkor mondta a király Hámánnak: Siess, vedd az öltözéket meg a lovat, a mint szólottál, és tégy így Mordekhájjal a zsidóval, a ki a király kapújában ûl; el ne ejts semmit mindabból, a mit szólottál. 11. Vette tehát Hámán az öltözéket és a lovat s felöltöztette Mordekhájt és lóra ültette a város piaczán és kikiáltotta elõtte: Ímígy történik azzal a férfiúval, a kinek a király kivánja megtisztelését! 12. Visszatért Mordekháj a király kapújába, Hámán pedig házába sietett gyászosan s beborított fõvel. 13. És elbeszélte Hámán feleségének Zéresnek és mind a barátjainak mindazt, a mi õt érte; s mondták neki bölcsei s felesége Zéres: Ha a zsidók magzatából való Mordekháj, a ki elõtt bukni kezdettél, akkor nem fogsz vele bírni, hanem bukva bukni fogsz elõtte. 14. Õk még beszéltek vele s a király udvari tisztjei megérkeztek és sürgetve vitték Hámánt a lakomára, melyet Eszter készített.

Megszakítás