1. Azon a napon adta Achasvérós király Eszter királynénak Hámánnak, a zsidók szorongatójának házát; Mordekháj pedig bement a király elé, mert Eszter megmondta, mije õ neki. 2. És levette a király a gyûrûjét, melyet elvett Hámántól, s odaadta Mordekhájnak; és tette Eszter Mordekhájt Hámán háza fölé. 3. Továbbra is beszélt Eszter a király elõtt, lábai elé vetette magát és sírt és könyörgött neki, hogy hárítsa el az agági Hámánnak gonoszságát és gondolatát, melyet kigondolt a zsidók ellen. 4. És odanyújtotta a király Eszternek az aranypálczát; s fölkelt és Eszter állt a király elõtt. 5. És mondta: Ha jónak tetszik a király elõtt s ha kegyet találtam elõtte és helyes a dolog a király elõtt és jónak tetszem én az õ szemeiben, írassék meg, hogy visszavonják a leveleket: az agági Hámán Hammedáta fiának gondolatát, melyeket írt, hogy elveszítsék a zsidókat, kik a király valamennyi tartományában vannak. 6. Mert hogyan bírnám el, hogy lássam a veszedelmet, mely népemet éri s hogyan birnám el, hogy lássam nemzetségem vesztét? 7. És mondta Achasvérós király Eszter királynénak és Mordekhájnak a zsidónak: Íme, Hámán házát Eszternek adtam, õt pedig felakasztották a bitófára, mivelhogy kinyújtotta kezét a zsidók ellen. 8.Ti pedig írjatok a zsidók felõl, a mint jónak tetszik szemeitekben, a király nevében, s pecsételjétek meg a király gyûrûjével; mert oly írat, a mely írva van a király nevében s megpecsételve a király gyûrûjével, nem vonható vissza. 9. S elhivattak a király irói abban az idõben a harmadik hónapban, az Szíván hava, annak huszonharmadikán, és írtak mind a szerint, a mint parancsolta Mordekháj, a zsidókhoz és a szatrapákhoz és a helytartókhoz és a tartományok nagyjaihoz, a melyek Indiától Aethiópiáig voltak, százhuszonhét tartomány, mindegyik tartományhoz annak írása szerint és mindegyik néphez annak nyelve szerint, meg a zsidókhoz irásuk és nyelvük szerint. 10. Írta Achasvérós király nevében s megpecsételte a király gyûrûjével, és elküldte a leveleket a lovas futárok által, a kik a ménesekbõl való úri paripákon nyargaltak: 11. hogy a király megengedte a zsidóknak, a kik minden egyes városban vannak, hogy összegyûlhetnek és kiállhatnak életükért; hogy megsemmisítsék, megöljék és elveszítsék a nép meg tartomány minden csapatját, a kik õket szorongatják, gyermekeket és asszonyokat, és hogy zsákmányukat prédálhatják – 12. egy napon valamennyi tartományában Achasvérós királynak, tizenharmadikán a tizenkettedik hónapnak, az Adár hava. 13. Az íratnak másolata rendeletûl kiadandó mindegyik tartományban, nyilvánosan mind a népeknek, és hogy a zsidók legyenek készek erre a napra boszút venni ellenségeiken. 14. A futárok, az úri paripákon nyargalók sebtiben és sietve indúltak a király parancsára, s a rendelet kiadatott Súsán fõvárosban. 15. Mordekháj pedig kijött a király színe elõl biborkék és fehér királyi öltözékben s nagy arany koronával, és byssus és biborpiros palástban; és Súsán városa újjongott s örvendett. 16. A zsidóknál világosság és öröm volt, meg vígság és dicsõség. 17. S mindegyik tartományban s mindegyik városban, minden helyen, a hove eljutott a király drancsa és rendelete, öröm és vígság volt a zsidóknál, koma és ünnep; és sokan az orazág népei közûl zsikká lettek, mert rájuk esett a zsidóktól való rettegése.

 

Megszakítás