1. És volt a harmadik napon, királyiasan öltözött Eszter és megállt a királyi palota belsõ udvarában, a királyi palotával szemben; a király pedig királyi trónján ûlt a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. 2. És midõn meglátta Eszter királynét, a mint áll az udvarban, kegyet nyert szemeiben s odanyújtotta a király Eszternek az arany pálczát, mely kezében volt; s közeledett Eszter s megérintette a pálcza fejét. 3. És mondta neki a király: Mi bajod, Eszter királyné? S mi a kérésed? Legyen az a királyság fele, megadatik neked! 4. Mondta Eszter: Ha jónak tetszik a király elõtt, jõjjön a király és Hámán ma lakomára, a melyet neki készítettem. 5. S mondta a király: Hamar hozzátok Hámánt, hogy megtegyétek Eszter szavát! És elment a király és Hámán a lakomára, melyet Eszter készített. 6. Ekkor mondta a király Eszternek borivás közben: Mi a te kivánságod? Megadatik neked! És mi a kérésed? Legyen az a királyság fele, megtétetik! 7. S felelt Eszter s mondta: Kivánságom és kérésem: 8. ha kegyet találtam a király szemeiben és ha a király elõtt jónak tetszik megadni kivánságomat és megtenni kérésemet, jõjjön el a király és Hámán a lakomára, melyet majd készítek nekik, és holnap cselekszem a király szava szerint. 9.Elment Hámán az nap örvendve és vidám szívvel; de midõn meglátta Hámán Mordekhájt a király kapújában s az nem kelt föl s nem mozdúlt meg elõtte, eltelt Hámán Mordekháj ellen indulattal.10. Hámán erõt vett magán és bement házába; és elküldött és elhozatta barátait s feleségét, Zérest. 11. És elbeszélte nekik Hámán gazdagsága dicsõségét és gyermekei sokaságát és mindazt, a hogy nagygyá tette õt a király és azt hogy fölemelte õt a nagyok és a király szolgái fölé. 12. És mondta Hámán: Nem is hívott Eszter királyné a király mellett a lakomához, melyet készített, mást mint engem, és holnapra is én vagyok általa meghíva a király mellett. 13. De mindez mit sem ér nekem mindaddig, a míg ûlni látom Mordekhájt a zsidót a király kapújában. 14.S mondta neki felesége Zéres meg mind a barátjai: Készítsenek bítófát, ötven könyöknyi magasat; reggel pedig mondd a királynak, hogy akasszák föl reá Mordekhájt, s menj be a királylyal a lakomára örvendve. És jónak tetszett a dolog Hámán elõtt s elkészíttette a bítófát.

 

Megszakítás