בס”ד

 

Tisztelt Szülők!

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

A beiratkozás időpontja:        2014. április 16. csütörtök  8-16 óráig

  1. április 17. péntek 8-15 óráig

 

A beiratkozás helye:               Bét Menachem Héber-Magyar Két tannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde

                                               1074 Budapest, Dohány utca 32-34. Intézményegység vezetői iroda (2.emelet)

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

1./ A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (amennyiben van, születési anyakönyvi kivonatot) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

                                               2./ Külföldi állampolgár esetén:

                                                           – tartózkodási engedélyt

                                                           – vagy 3 hónapnál hosszabb vízumot,

                                                           – vagy munkavállalási engedélyt,

                                                           – vagy EU tagságot igazoló okiratot.

                                               3./ Az óvoda által kiállított óvodai szakvélemény eredeti példányát.

 

A beiratkozás alkalmával egy adatlap kitöltésére is sor fog kerülni, ezért kérjük, hozzák magukkal irataikat (személyi igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, gyermek TAJ kártyája).

 

Szeretettel várunk mindenkit!

 

Oberlander Batsheva                                                                             Zámbó Kálmánné

igazgató                                                                                     intézményegység-vezető

 

 
בס”ד

אנו מודעים להורים את ההנחיות לגבי ההרשמה לשנות הלימודים 2015\ 2016 :הורים נכבדים,

 

ימי ההרשמה: יום חמישי ה – 16 לאפריל 2014, בין השעות 8:00-16:00

יום שישי ה – 17 לאפריל 2014, בין השעות 8:00-15:00

כתובת ההרשמה:

Bét Menachem Héber-Magyar Két tannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde

1074 Budapest, Dohány utca 32-34.

 חדר מנהלת המוסד (קומה שניה)

 

חובה להציג בעת ההרשמה:

  1. מסמך מזהה של הילד, שמציין את שמו (ובנוסף, תעודת לידה, אם קיימת), ותעודה שמציינת את הכתובת בה מתגורר הילד
  2. אזרחים זרים:

  אישור שהייה

  או ויזה שתקפה ליותר משלושה חודשים

  או רשיון עבודה

  או אישור חבר באיחוד הארופאי

  1. עותק מקורי של חוות הדעת מהגן

 

לשם מילוי הטפסים בעת ההרשמה יש להביא תעודת זהות/דרכון, כרטיס ביטוח לאומי TAJ וספח פרטי הכתובת.

 

מחכים לכולכם בכבוד רב!

 

Zámbó Kálmánné                                                                           Oberlander Batsheva

אוברלנדר בת-שבע                                                                                              מנהלת המוסד

מנהלת

 

Megszakítás