„Ha lesznek eltaszítottjaitok az ég végén, onnan is összegyűjtöm őket s elviszem őket arra a helyre”

(Nechemja 1:9.)

December 25-én fájdalmas vesz­teség érte közösségünket. Hosszú betegség után elhunyt dr. Bányai László, geopolitikai elem­ző, nemzetközi jogász, hitköz­sé­günk támogatója és lapunk egykori munkatársa.

Búcsúztatásán fia, Benjámin ér­­zékletesen beszélt édesapja zsi­dó identitásáról: „a félelem, a nem-hova tartozás és túlélés világképében nevelkedett fel”, ám felnőttként, gyermekei születésekor felkutatta és meg­értette zsidó örökségét, amit gyermekeinek is átadott: „olyan szemléletmódot, öntudatot és büszkeséget adott nekünk, amely egész életünkben biztos iránytűként fog minket ve­zetni.”

Bányai László 1951-ben szüle­tett Budapesten, holokauszt-túl­élő szülők gyermekeként. Szé­­leskörű érdeklődését és műveltségét jól mutatja, hogy az ELTE államtudományi- és jogi ka­rán szerzett diploma után elvégezte a kínai nyelv- és iro­dalom, valamint a filozófia szakot is. 

Alapító tagja volt a miskolci egyetem jogi karának, ahol adjunktusként tartott előadásokat. 1986-tól az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének volt tudományos munkatársa.

1992-ben családjával kiván­do­rolt Izraelbe, ahol többek kö­zött a jeruzsálemi Héber Egye­­tem Kínai- és Kelet-Ázsiai tan­székén oktatott.

1998-ban a Hetek című he­tilap izraeli tudósítója lett. Er­ről önéletrajzában így vallott: „Korábban is próbálkoztam hasonló munkakörrel, de valamennyi napilappal sza­­kítottam, mert „politikailag korrekt” tudósításokat és elem­zéseket vártak tőlem. Ra­gaszkodtam ahhoz, hogy csak azt írom le, ami helyes és igaz. És ez nem esett egybe azzal, amit általában tőlem vár­tak.”

2000-ben a család visszatért Magyarországra, ahol Bányai hé­bert tanított a Rabbiképzőn, majd a „Budapesti Nap” munkatársaként dolgozott. 2006-tól az újjáalakult EMIH vezetőjének, Köves Slomó rabbinak a tanácsadójaként működött és publikált a zsido.com internetes portálon, va­lamint a Gut Sábesz és az Egység magazinokban. 2010-től a Fő­polgármesteri Hivatal főta­nács­adója, majd 2012-től az akkor megalakult Európai Zsidó Par­lament képviselője volt.

Bányai László felnőtt életében mindig a zsidó népért dolgozott. Fia szavait idézve: „Legyen szó az Európai Zsidó Parlamentben betöltött kép­viselői szerepéről, vagy akár a főpolgármester melletti főtanácsadói munkájáról, a Chábád munkatársaként, konferenciákon, előadásokon, TV- és rádióműsorokban, és a privát létében egyaránt a zsidóság érdekeiért harcolt.”

Legyen emléke áldott!