ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ 

“A REBBE ÁLDÁSA MEGMENTETTE SZLOVÉNIÁT”

Az alábbi, szinte hihetetlen, de igaz történet, az Izraelben megjelenő Kfár Chábádcimű hetilapban, a lubavitsi chászidok lapjában látott napvilágot.

Él Torontóban (Kanada) egy Marin Porlan nevű volt szlovéniai zsidó. Amikor Jugoszlávia alkotóelemeire hulott szét és amikor a szerb vezetés alatt álló jugoszláv hadsereg megtámadni készült az önálló Szlovéniát – a Kanadában élő szlovén emigráció Porlanhoz fordult, próbáljon összeköttetést teremteni az izraeli hadsereggel, amelytől fegyvert és lőszert reméltek szerezni. Ehelyett Porlan azt tanácsolta a szlovén emigráció vezetőinek – forduljanak a New-Yorkban élő lubavitsi rebbehez és kérjék áldását a szabadságáért kűzdő szlovén népnek. Egy Pelzer nevű szlovén pap volt az, aki levelet küldött a rebbének és áldását kérte, hangsúlyozván, hogy a történelem folyamán a zsidók és a szlovénok mindig is békében éltek egymás mellett. A levelet Porlan vitte el New Yorkba és adta át a rebbének. Pár nap mulva a levél írója, Pelzer tiszteletes, faxot kapott a rebbe titkárságától, melyben ez állt: “Ha közli velem édesapja nevét, megemlítem imáimban, népe szabadságáért”.

Ez két évvel ezelőtt történt. Porlan megjegyzi – írja az izraeli lap – hogy a jugoszláv hadsereg az utolsó pillanatban állította le – nem tudni miért – támadását az önálló Szlovénia ellen, melynek kimenetele nem lehetett kétséges. Most a szlovén hadsereg kiadott egy ismeretterjesztő brossúrát, amely leírja a fantasztikus történetet a zsidó rabbi áldásáról a szlovén népnek és államának.

Porlan még hozzáteszi: miután a rebbe áldása megmentette Szlovéniát a szerb támadástól, Pelzer tiszteletes inditványozta a horvátoknak: írjanak ők is levelet a lubavitsi rebbének és kérjék áldását.

“A horvátok azonban mindig is antiszemiták voltak és így durván elutasították az ajánlatot, mondván, hogy egy zsidó rabbitól ők nem kérnek semmit. Most aztán megnézhetik magukat” – mondja Porlan a Kfár Chábádnak adott interjúban…

A MESSIÁS MEGJÖTT – AZ AMERIKAI SZENÁTUSBA

Nemsokkal ezelőtt, amikor Sámuel Buttman new-yorki rabbi, a Chábád chászidok ifjúsági mozgalmának vezetője, héber imával nyitotta meg a washingtoni szenátus ülésszakát – a szónoki pulpitusra egy jótékonysági perselyt helyezett, ezzel is demonstrálván, hogy a zsidó vallás lényege nem a prédikáció, hanem a tevőleges jótétemény.

Buttman rabbi azonban beszélt is, illetve imádkozott. Imájában hálát adott Istennek, aki megadta nekünk, hogy napjainkban tanúi lehetünk a messiási korszak jelenéseinek; ami az emberiség megváltását jelenti bajaitól és békés átmenetet jelez egy jobb, boldogabb világba.

A “HALOTT CHÁSZIDOK” ZARÁNDOKÚTJA

“Halott chászidok”-nak nevezi a zsidó világ a breszlávi Reb Náchmán híveit, mégpedig azért, mert mesterük (1770-1811) 41 éves korában elhúnyt és azóta nem választottak maguknak új rebbét, hanem reb Náchmánt emlékének élnek és tanításait tanulmányozzák. Reb Náchmán az ukrajnai Umanban (Kijev mellett) temették el. Végrendeletében meghagyta, hogy aki meglátogatja sírját, részese legyen a túlvilági életnek. Azóta nem múlik el év, hogy egyes hívek ne próbálnának Umanba eljutni – a sztálini korszakban gyakran életük kockáztatásával. Idén az El-Al nyolc különjáratot indított Kijevbe, melyeken a hívek százai utaztak oda, hogy az új évet reb Náchmán sírjánál töltsék. Az El-Al két tonna kóser ennivalót is szállított a híveknek…

Izraeli lap a Vasvári restaurálásáról

Az egyetlen naponta működő pesti zsinagóga – így aposztrofálja az izraeli Jom Hásisi(Péntek) cimű vallásos hetilap a Vasvári Pál utcai zsinagóga felújítását és ünnepélyes felavatását. Ha ez egy kis túlzás is – hiszen Budapesten nyolc zsinagóga működik naponta – a tény, hogy híre eljutott az izraeli laphoz – igen figyelemreméltó.

GYERTYAGYÚJTÁS – ESTE TÍZKOR …

Az angol zsidóság vezetői most nagyszabású kampányt indítottak azon terv ellen, hogy Angliában bevezessék az ún. európai időt. Eszerint pénteken a sábesz este tíz órakor jönne be és szombaton éjfélkor menne ki. Reggel pedig olyan sötét lenne, hogy fél kilenc előtt nem lehetne feltenni a reggeli imádsághoz szükséges tfillint, az imaszíjakat. A zsidó vezetők a belügyminiszterhez intézett beadványban tiltakoztak az európai időzóna bevezetése ellen.

A SZENTÉLY MENÓRÁJÁT KERESIK A VATIKÁNBAN

Rövidesen izraeli kutatócsoport utazik a Vatikánba, hogy ott az elveszett kincsek után kutasson, amik a második jeruzsálemi Szentély pusztulása után (polgári i.sz. 70-ben) kerültek állitólag oda. A kutatócsoportot egy Menáchem Burstein nevű jeruzsálemi rabbi vezeti, aki a szentélybeli szent edények nagy szakértőjének számít.

Burstein és csoportja főleg a Menórát, a hétágú arany gyertyatartót keresi, ami a zsidó hagyomány szerint Titusz hadainak kezén került annakidején Rómába, mint hadizsákmány, és onnan – hogy-hogy nem – a Vatikán pincéibe került. Egyébként ez a Menora a Titusz diadalíven is látható, ami Róma egyik főterén a mai napig is idegenforgalmi látványosság.

A Talmud többhelyütt említi, hogy egyes talmudbölcsek (tanaiták) Rómában látták annakidején – kb. 80 – 100 évvel a Szentély pusztulása után – a Templom egyes edényeit.

HAMISÍTOTT MEZUZÁK – MAGYARORSZÁGON IS

Mezuzának hívják azt a fa vagy fémtokba zárt kis pergamen tekercset, melyen két fejezet van a héber Bibliából és amit hithű zsidók az ajtófélfájukra erősítenek. A zsidó hit szerint a mezuza védi a zsidó házakat külső inzultus ellen.

Mivel a pergamen tekercset kézzel írják, különleges előírások szerint, ezért a mezuza nem olcsó mulatság. Egy előírásos, “kóser” mezuza 30 dollárba is belekerül és egy átlag lakásban 4-5 ajtóra is kell mezuza.

Így nem csoda, ha a mezuzát hamisítják: pergamen helyett papírra fényképezi az “élelmes” csaló, vagy pedig olyan sarlatán módon írja, aki írja – nem egyszer diáklányok üres óráikban, vagy arab fiatalok – hogy az eredmény botrányos.

Egyébként, az ilyen hamisított, érvénytelen mezuzákat az egész világra, így Magyarországra is exportálják, ahol kegyszerüzletekben árulják – méregdrágán.

Most az izraeli vallásügyi minisztérium előkészít egy kötelező szabványt a mezuzákra és a hamisítók ellen bírói eljárást kezdeményeznek.

“VESZÉLYBEN FOROG IZRAEL ZSIDÓ JELLEGE”

– figyelmeztet az izraeli főrabbi

“Izrael állam zsidó jellege veszélyben forog” – figyelmeztette a hívőket nemrég Jiszráél Lau izraeli askenáz főrabbi. A veszély okának azt tüntette fel, hogy az utóbbi években a bevándorlók között igen sok vegyesházasságban élő nem zsidó is érkezett az országba, főleg a FÁK országaiból, Romániából és újabban a Falasmórák Etiópiából. A főrabbi bírálta az ún. Hazatérési Törvényt, amely lehetővé teszi nemzsidók beszivárgását, anélkül, hogy valaki gondoskodna betérésükről. Újaban világszerte tanui vagyunk olyan jelenségeknek, amik arra mutatnak, hogy több millió bennszülött Brazilia őserdeiben, valamint India és Nepál határán stb, “felfedezik” magukban, úgymond, hogy ők az “elveszett tíz zsidó törzs” leszármazottai és kérik, vonatkoztassák rájuk a Hazatérési Törvényt…

50 Tóratekercs Libanonból

A napokban – úttalan utakon – Izraelbe menekítettek 50 Tóratekercset, amit Libanonból, az ott elárvult és elnéptelenedett hitközségekből mentettek ki és helyeztek biztonságba. A szfárd országos főrabbi, Élijáhu Báksi-Doron fogja a tekercseket kiosztani keleti zsidók által látogatott zsinagógák között.

TEMPLOMAVATÁS A VASVÁRIBAN

Felemelő ünnepség szinhelye volt nemrég a Vasvári Pál utcai Sász Chevra lubavitsi templom, melynek renoválása Ros Hásáná elött ért véget. A szép számmal megjelent ünneplő közönséget a templom rabbija, Oberlander Baruch rabbi üdvözölte, aki egyben a budapesti lubavitsi kirendeltség vezetője is. A rabbi köszönetet mondott Zoltai Gusztávnak, a BZSH ügyvezető igazgatójának, a hitközség hathatós segitségéért, ami lehetővé tette a templom renoválását. Az ünnepségen részt vett Dávid Krausz izraeli nagykövet is. A kidduson Karádi Gábor, a templomkörzet elnöke, ismertette a Sász Chevra múltjának egyes mozzanatait.

A KIVÁL(asz)TOTTAK
Az első Pidjon HáBen szertartás a Vasváriban
 

Szukkot félünnepén történt: a Vasvári Pál utcai templomban ismét rendhagyó szertartásnak voltak tanui a nagyszámú hivek. Az ünnepi sátorban Pidjon Háben szertartás volt, ami nem egyéb mint az Elsőszülöttek Kiváltásának halachikus aktusa.

Klein László és Rónai Péter voltak a kiváltandó “gyerekek” és nem árulunk el titkot ha elmondjuk hogy mindketten már régesrég elmulasztották az egyhónapos periódust, ami az elsőszülöttek kiváltására elő van irva….

Ez volt az első fecske az Egység által meghirdetett akcióban, mely a felnőttek elmulasztott kiváltását (Pidjon Háben) célozta. Oberlander Baruch rabbi elmagyarázta a szertartás jelentőségét és fontosságát és dr. Kerekes Béla főkántor, kohanita minöségében vezette le a szertartást,                      majd Szeudát Micvá (lakoma) következett.

A Vasvári Pál utcai templom és a Chabad Lubavits Egyesület továbbra is szeretettel várja azon – férfi – elsőszülöttek jelentkezését akiknél annak idején szüleik elmulasztották a Pidjon Háben szertartását – tekintet nélkül korukra.

Soha nem késő.

Megjelent: Egység Magazin 4. évfolyam 15. szám – 2014. július 28.