Chábád rítus szerint

 

SZLICHOT – BŰNBÁNÓ IMÁK

 

 1. A Szlichot – Bűbánó imákat Ros Hásáná, a zsidó újév előtti heten kezdjük mondani. A Szlichot, (a héber סליחה, bocsánat szóból) imákat a kora reggeli órákban szokás mondani, a reggeli ima előtt a Ros Hásánát megelőző héten.
 2. Az első Szlichot imát a Ros Hásánát megelőző szombat este szokás mondani majd minden reggel mondjuk egészen Ros Hásáná előtti napjának reggeléig. Amennyiben azonban Ros Hásáná első napja hétfőre vagy keddre esik, már előző hét szombat estéjétől mondunk Szlichot könyörgéseket, annak érdekében, hogy legalább négy reggel legyen Szlichot mondás.
 3. Annak dacára, hogy a Szlichot imát a reggeli ima előtt mondjuk, a reggeli áldásokat el kell mondani még a Szlichot mondás előtt.
 4. Az ember ügyeljen, hogy elegendő időt hagyjon mind a Szlichot, mind a reggeli ima elmondására.
 5. Ha az ember napfelkelte előtt ébred, elmondhatja ugyan a reggeli áldásokat, kivéve a הנותן לשכוי בינה („Aki értelmet adott a kakasnak…”) szavakkal kezdődő áldást, amit viszont csak akkor mondhat hajnalhasadta előtt, ha valóban hallott reggeli kakaskukorékolást. Ehhez hasonló módon a שעשה לי כל צרכי („aki minden szükségletemről gondoskodik”) szavakkal kezdődő áldást is csak akkor lehet hajnalhasadta előtt mondani, ha az ember már felvett bőrcipőt. Hajnalhasadta után azonban mindkét áldást el lehet mondani függetlenül attól, hogy hallott e az ember kakasszót vagy húzott e bőrcipőt.
 6. Lehetőleg ne együnk semmit Szlichot mondás előtt, azonban inni megengedett.
 7. A Szlichot könyörgéseket lehetőleg állva mondjuk. Amennyiben ez nem lehetséges, törekedjünk arra, hogy legalább az alábbi bekezdéseknél álljunk:
 8. אל מלך יושב
 9. ויעבור ה’ על פניוּ… ה’ ה’
 10. סלח לנו
 11. שמע קולנו
 12. אלקינו ואלקי אבותינו
 13. אשמנו
 14. סרנו.
 15. Aki minjen (legalább tíz, felnőtt zsidó férfiból álló közösség) nélkül imádkozik, a következő szakaszokat nem mondja:
 16. ויעבור ה’ על פניוּ… ה’ ה’
 17. מחי ומסי
 18. מרן דבשמיא
 19. מרן דבשמיא
 20. Ha a Szlichot mondás kezdetén még megvolt a minjen, azonban időközben hiányossá vált, a 8. pontban említett részek közül csak a a b., a c. és a d. bekezdéssel kezdődő szakaszokat lehet mondani.
 21. A שמע קולנו című résznél kinyitjuk a frigyszekrényt. Az első három bekezdést a közösség az előimádkozó után mondja. A bekezdés végén a frigyszekrényt bezárjuk.
 22. Chábád szokás, hogy a רחום וחנון résznél fejünket a jobb karunkra hajtva mondjuk, hasonlóan a Táchánun imánál bevett gyakorlathoz.

 

 

  Néhány fontos szabály és szokás

 

 1. Ha valaki késve érkezik a zsinagógába, amikor a közösség Szlichot imákat már elkezdte mondani, kezdje onnan, ahol a közösség tart és később, a Szlichot befejezésekor kezdje az elejétől addig a részig, ahonnan kezdte.
 2. Ha valaki hallja amint a közösség az Isteni Irgalom Tizenhárom Attribútumát mondja, mondja velük. Amennyiben azonban már a reggeli imában tart, akár a Pszuké dözimrá (Dalos versek) résznél, ne szakítsa meg imáját.
 3. A Szlichot imákat akkor is mondják, ha vőlegény van jelen a közösségben, ugyanakkor helyénvaló, ha a Táchánun imánál a vőlegény kimegy a zsinagógából.

 

AZ ELSŐ REGGELT ÉRINTŐ SZOKÁSOK

 

 1. Szokás az első napon, szombat este, éjfél után kezdeni a Szlichot ima mondását. Ez akkor is igaz, ha a Szlichot könyörgéseket a Ros Hásánát közvetlenül megelőző szombat este kezdjük mondani és akkor is, ha egy héttel korábban.
 2. Ha valamiért az ember nehezen tudna részt venni az éjszakai Szlichot mondásban, vagy ekkor nem tud minjenben imádkozni, legjobb, ha a Szlichot könyörgéseket vasárnap reggel a reggeli ima előtt mondja.
 3. Szokás a Szlichot mondás ideje alatt is szombati ruhában maradni.

 

ROS HÁSÁNÁ ELŐTTI REGGELRE VONATKOZÓ SZOKÁSOK

 

 1. Ros Hásáná előtti reggelen számos különleges betoldás található a Szlichot könyörgésekben.
 2. Annak dacára, hogy ezen a napon a Táchánun ima kimarad mind a reggeli, mind a délutáni imában, a Szlichotban található Táchánun könyörgést elmondjuk.

 

AZ ELŐIMÁDKOZÓ

 

 1. Az előimádkozó tálitot (imalepel) ölt a Szlichot mondás alatt.
 2. Amennyiben tálit nem áll rendelkezésre a Szlichot könyörgéseket és az isteni Irgalom Tizenhárom Attribútumát is el lehet mondani tálit nélkül.
 3. Amennyiben a Szlichot mondást hajnalhasadta előtt kezdjük mondani, az előimádkozó nem mond áldást a tálit felvételekor. A vallásjogi problémák elkerülése végett legszerencsésebb, ha kölcsön-tálitot ölt annak szándéka nélkül, hogy az a tulajdonába kerüljön, így elkerülhető az áldásmondás körül felmerülő esetleges probléma (hiszen éjszaka kérdéses, hogy lehet-e tálitra áldást mondani, kölcsön-tálitra viszont, amennyiben az nem válik tulajdonává, biztosan nem lehet). Amennyiben a Szlichot imákat hajnalhasadta után kezdik, úgy akár kölcsön-tálitra is mondjon áldást.
 4. A Szlichot ima, az előimádkozó által hangosan elmondott אשרי kezdetű zsoltár első versének elmondásával veszi kezdetét.
 5. Az előimádkozó a minjen, tíz férfi összegyűltéig ne kezdjen bele az imába, annak érdekében, hogy a fél káddist el tudja mondani, ami rögtön az אשרי után következik. Amennyiben a jelenlevők nem tudják megvárni a többieket, mondják el az אשרי-t, kezdjék el a Szlichot mondást, majd a minjen meglétekor, miután néhány bibliai verset együtt elmondtak, állhatnak meg és az előimádkozó mondhatja el a fél-káddist.
 6. A fél-káddist az előimádkozó a Ros Hásáná és Jom Kipur-i muszáfot megelőző fél-káddis hagyományos dallamával mondja.
 7. Amennyiben a Szlichot kezdetekor megvolt a tíz felnőtt férfiból álló minjen, azonban időközben hiányossá vált, a Szlichot könyörgések végén található teljes káddist mondják el, akár minjen nélkül.

 

KÁDDIS

 

 1. A káddis-t állva, összezárt lábakkal kell mondani.
 2. A káddis-mondó a következő szavaknál kissé lejjebb hajtja a fejét: ויקרב משיחה, שמה רבא, ואמרו אמן. Ezen szavak után kissé felemeli a fejét, majd ismét lehajtja a יהא שמה רבא…יתברך szavaknál, majd megint felemeli majd kissé lehajtja a וישתבח ויתפאר… ויתהלל szavaknál, mikor is újra felemeli, majd lehajtja a שמה דקודשא בריך הוא résznél. A fejet pedig minden ואמרו אמן szakasznál kissé lehajtja majd felemeli.

 

 1. Mielőtt az עשה שלום részhez ér, az előimádkozó három kis lépést tesz hátra, a fejét jobbra hajtja a עשה שלום במרומיו szavaknál. Felemeli a fejét és megint előre lehajtja a הוא szónál. Balra hajtja a fejét a יעשה שלום עלינו szavaknál és a ועל כל ישראל ואמרו אמן résznél ismét előre hajtja kissé a fejét. (Ezek a szokások csak a káddis mondót érintik.)

 

ÁHITAT

 

 1. Az ima alatt ne feledje az ember, hogy Isten színe előtt áll, ezért igyekezzék félő tisztelettel és alázatosan viselkedni. Ezt leginkább az ember úgy tudja elérni, ha Isten magasztosságán és az ember alantasságán elmélkedik, amikor is az ember nem törődik vágyaival, csak az Isteni Dicsfény ragyogására összpontosít.
 2. Az ember ne szakitsa meg az imát hétköznapi társalgással a Szlichot ima kezdetétől az utolsó káddis elmondásának végéig.
 3. Ha az ember nem érti az eredeti héber szöveget, saját nyelvén, fordításból is mondhatja a Szlichot imákat.

 

GYÁSZOLÓK

 

 1. A Táchánun ima kivételével a Szlichot könyörgéseket a gyászházban is el lehet mondani.
 2. Gyászoló lehet a Szlichot ima alatt előimádkozó akkor is ha gyászának első tizenkét hónapjában van (szülő esetén) vagy első harminc napjában (más közeli hozzátartozó esetén).
 3. A gyász első hetében a gyászoló nem vesz részt a közösségi Szlichot mondásban, zsinagógában, kivéve a Ros Hásáná előtti napot, amikor is a Szlichot imák hosszabbak. A Szlichot imák végeztével maradhat is a zsinagógában a reggeli imára.
 4. Amennyiben azonban a gyászoló úgy érzi, hogy jobban tud összpontosítani a Szlichot imára otthonában, úgy, amennyiben ez lehetséges, igyekezzék a gyászházba összegyűjteni tíz, felnőtt, zsidó férfit és ott elmondani a könyörgő imákat.

 

GEDÁLJÁ BÖJTJE

 

 1. A Ros Hásánát követő nap, Tisri hó 3-a, Gedáljá böjtjeként ismert. A böjtöt Bölcseink rendelték el Gedáljá ben Áchikám meggyilkolásának emlékére, aki a Szentföldön maradt zsidó közösségének volt a vezetője Nebuchadnecár megbízásából. Meggyilkolásával végképp elveszett minden remény arra, hogy az erec jiszráéli, vagyis a szentföldi közösség túlélje a babilóniai elnyomást és ez vezetett annak teljes megszünéséhez. A történtekrők a 2Királyok 25. fejezet illetve Jeremiás 40–41. fejezete számol be részletesen. A böjt Zechárjá könyvében is meg van említve (7:5., 8:19.).
 2. Ugyan a tíz bűnbánó alatt Chábád közösségekben nem mondunk Szlichot imákat, Gedáljá böjtjének napján még hászid közösségekben is van Szlichot mondás más böjtekhöz hasonlóan.
 3. Ennek megfelelően ezen a napon a Szlichot imákat nem a reggeli ima előtt mondjuk, hanem az Ámidá-t követő Táchánun alatt.
 4. Amennyiben a böjt szerdára vagy vasárnapra esik, a Szlichotot az אבינו מלכנו előtt mondjuk. Amennyiben a böjt hétfőre vagy csütörtökre esik, akkor az aznapi hosszabb Táchánun-ba beillesztve mondjuk, a שומר ישראל rész előtt.
 5. Mivel ezen a napon a Szlichot könyörgéseket a reggeli ima keretein belül mondjuk, A Ros Hásáná előtti Szlichot-ban található bevezető részek kihagyásra kerülnek. Ugyanígy nem mondunk bűnmegvallási szakaszokat, hiszen ezeket már a Táchánun imán belül elmondtuk. Ennek megfelelően a következő részeket kihagyjuk:

אשרי

Fél-káddis

לך ה’ הצדקה

שמע תפילה

סלח לנו

אז טרם

כי על רחמיך

אל ארך אפים

ויעבור ה’ על פניו… ה׳ ה׳.

 1. A tényleges Szlichot a דרשו ה׳ בהמצאו résznél kezdődik (181. oldal).
 2. Továbbá a következő részek is kihagyásra kerülnek:

אלקנו ואלקי אבותינו

אשמנו

סרנו

ויאמר דוד אל גד

רחום וחנון.

 1. Mint minden böjtnapon, ekkor is elmondjuk a hosszú אבינו מלכנו-t.
 2. Az אבינו מלכנו után a ואנחנו לא נדע מה נעשה résznél folytatjuk, mely után fél-káddis következik (60. oldal).