Ma jegyzet, holnap könyv?
 

Ötödik alkalommal rendezte meg a Pesti Jesiva / Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület szabadegyetemét, a kéthetes JesiVAkációt, fent a hegyen, ideális környezetben. ’98-ban indult útnak a kezdeményezés, amely nyaranta folytatódott.                          Minden tanfolyamra kb. 140 oldalas áttekinthető jegyzet készült. Ezeket áttanulmányozva megállapíthatjuk, hogy minden évnek meghatározó gondolatmagja van. Az ideinek a bűn és bűnhődés. Az anyagot gondosan előkészítették. A kiadott részletes jegyzet magán viseli a két vezető előadó, Oberlander Baruch rabbi, jesiva vezető és Köves Slomó rabbi vigyázó kéznyomát. A legfontosabb részeket ők lektorálják. Kialakult egy alkotó gárda. Fordítók, írók, grafikusok, lektorok, a fent említetteken kívül Szentgyörgyi József, Scheleanu Magdolna, Quitt László, Gergely István, Naftali Kraus, Nógrádi Bálint vettek részt a munkában. Kialakult egy tanrend, amelyről az öt jegyzet árulkodik. Ezek szerint a sorrend általában: Biblia, Talmud, A Talmud traktátusainak, vagy fogalmainak ismertetése, Maimonidész valamelyik műve, Kabala és chászid filozófia, Atyák bölcs mondásai (néhányszor), a lubavicsi rebbe beszédei, gondolatai, a „lélek térképe” ábrázolása, befejezésül a héber ábc, az alef- bész.

A jegyzet összeállítói különösen a Talmud fordításra büszkék. Idézünk Köves Slomó előszavából: „Például a most megjelentetett Talmud-fordítás, amely a Talmud valódi vitázó jellegét jól tükrözi, kizárólag a JesiVAkáció tankönyvében jelenik meg. Itt megütötte egy szó a fülünket: „tankönyvében”. Ezek szerint a jegyzet kifejezés már szegény, a tartalmi gazdagság a tankönyv megnevezést indokolja. Úgy érezzük, ez így is van. Betölti szerepét, mert kiegészíti az előadásokon hallottakat. Részt vettünk egy délelőtti foglalkozáson, 18 hallgató társaságában (a délutáni foglalkozásokon 35-40-en is részt vesznek). Az előadás nyitott volt, többen hozzászóltak, így nem sikerült az előadónak a teljes anyagot leadnia, de hivatkozott a segédanyagra, a könyvre, amely pótolja az elmulasztottakat.

Beleolvastunk és belefeledkeztünk az öt év leírt gondolataiba, mely előadás nélkül is sokat mondott nekünk, mert rendkívüli mennyiségű dokumentumot tartalmaz a füzet. Közli a Szentély berendezéseit, számos bibliai és talmudi fogalmat ismertet, pontos részleteket közöl Maimonidész és Snéur Zálmán munkáiból, valamint a már említett Talmud fordításokból képet kaphatunk a Misna-Gemárá világából, hangulatából. Valóban, Jólesz Lászlótól, Domán Istvántól, Babits Antaltól, Schőner Alfrédtól, eddig is olvashattunk Talmudi elbeszéléseket, ágádákat, de a vitázó, érveket ütköztető szöveggel most és itt találkozunk először magyar nyelven. Olyan ez, mint a mag, amelyet elültetnek, és valószínű lesz termése, mivel ez az alkotó gárda kötetbe kívánja gyűjteni, illetve fejleszteni a Talmud néhány jellemző részletét. Az egészet nem. Mert az hatalmas feladat lenne, hiszen elmondották, három oldal és magyarázatainak fordítása több hetes megfeszített munkát igényelt: Többen is lektorálták, hogy hitelesen kerüljön az olvasó elé.

Vázoltuk azt a sorrendet, amely a könyvigényű jegyzetben egymást után következik. A 2002-es kiadvány tükrében ez úgy fest, hogy a tanfolyam vezérgondolata mint fent jeleztük, a bűn és a bűnhődés. E koncepcióhoz válogatott tananyag a Bibliával kezdődik, a világ teremtésével, hiszen a mondatot az elején kell kezdeni. A következő fejezet címe: A szentek és bűnösök. Bemutat néhány makulátlan embert, Chánochot, Noét, Ábrahámot, Mózest, a próféták alapján a Messiást, majd az ellenpárról esik szó, Jákobról és Ézsauról. Azután az egyiptomi tíz csapásról, a kivonulásról, és annak okáról, céljáról, a szináji kinyilatkoztatásról olvashatunk. Felsorolja a könyv a törvényt, tehát a Tízparancsolatot, majd az aranyborjú fejezete következik, azután a kémek bűne, siránkozás, lázadás. Ok nélkül sírt a nép annak idején, áv hó 9-én, de megbüntette a Teremtő a sokaságot. A szolgaságot felnőttként látott nemzedék két igaz ember kivételével nem léphetett be az Ígéret Földjére.

A Talmudi rész a Szánhedrin – Bíróság traktátusából idéz hat oldalt, majd lefordítja, ugyanakkor apró betűkkel magyarázza is az eredeti szöveget. A bírák és tanuk alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról esik szó. A Talmudnál maradva a Misna Nezikin – Károk traktátusából idézi a tananyag a nyári szombat délutáni olvasmányt, az Atyák bölcs tanításaiból a második, harmadik, negyedik fejezetet. Tendenciózus a válogatás, nagyon fontos, és a témához kapcsolódó gondolatokat tartalmaznak e sorok. Néhány példa. „Ne ítéld el felebarátodat, míg helyzetében nem voltál.” … „Egyszer Hilél egy koponyát látott, amely a víz színén úszott. Azt mondta neki: „Mivel vízbe fojtottál másokat, vízbe fulladtál. És végül majd vízbe fulladnak azok, akik téged vízbe fojtottak.” Itt talán megjegyeznénk, hogy a szöveg és fordítása a „Sámuel imája” imakönyvben megtalálható, de van Naftali Krausnak a Perekhez igen tartalmas kommentárja, talán célszerűbb lett volna azt közölni és így érthetővé válhatott volna az olvasmány.

Ezután a Talmud hat rendjének és 63 traktátusának felsorolása és rövid tartalmi ismertetése következik. Mint írtuk, ez fontos dokumentum.

Majd Maimonidész a Tudás könyvéből olvasunk, a témához illő tanításokat; pl. arról, hogy meddig terjed az önfeláldozás, és mikortól öngyilkosság a lemondás. Ismerteti a könyv a Szentély felépítését Maimonidész alapján, valamint a Messiás törvényeit, a tudós elképzeléseit a messiási korról. A Kabala és chászid filozófia keretében a Tánjából a chábád chászidizmus klasszikus kézikönyvéből idéz a jegyzet.

,, Akinek nincs otthona, az nem ember. A teremtés oka az otthon.”

A mai világban, amikor az utcák hajléktalanokkal telnek meg, nagyon időszerű megállapítás. Hosszan lehetne idézni még a chászid filozófiából, valamint a lubavicsi rebbe bölcs mondásaiból, amelyek a könyv elméleti részét lezárják. Megkérdeztük a szervezőket, mivel a hallgatók összetétele nem homogén, követhető mindenki számára a kurzus? A válasz az volt, ez szabadegyetem, felnőtt emberek számára, mély víz, de meg lehet tanulni úszni. Ehhez segít a könyv, ahol az ÁBC is szerepel függelékként, tehát akár az alapoktól is el lehet indulni. De többször elővehető a meg nem értett anyag, újraolvasható, újraértelmezhető, elsajátítható.

A könyv szerzőinek igaza van, a segédanyagot inkább tankönyvnek tekinthetjük, mint jegyzetnek. Az öt esztendős anyagból gazdag dokumentumokkal teli tankönyvet lehetne összeállítani, de fel lehet használni az eddigi Talmud fordításokat és magyarázatokat egy érdekes, magyar nyelven újszerű Talmud könyv kiadásához.

Deutsch Gábor

Megjelent: Egység Magazin 12. évfolyam 49. szám – 2014. július 31.

 

Megszakítás