Szeptember 13án, péntek este köszönt be Jom Kipur, a zsidó év legkomolyabb napja, egyben az egyetlen bibliai eredetű böjtnap. Ezen a napon nyerhetünk engesztelést az elmúlt év vétkeire, ha megtéréssel és jó elhatározással fordulunk az Örökkévalóhoz, ahogy írva van: „Mert ezen a napon engesztelést szerez nektek, hogy megtisztítson benneteket összes bűnötöktől; akkor tiszták lesztek az Örökkévaló előtt.” (3Mózes 16:30.). Az összes többi böjtöt, ha szombatra esne, akkor vagy vasárnapra halasztják, vagy előbbre hozzák csütörtökre, de ha Jom Kipur esik szombatra, meg kell tartani a böjtöt és a „megtartóztatást”, mert a Jom Kipur előírásai előbbre valók a szombatnál.

Az alábbiakban közöljük az ünneppel kapcsolatos előírásokat és szokásokat. A Jom Kipuri imarendet és az imák különböző szokásait részletesen az új, magyar for¬dí¬tású, kétnyelvű Sámson fohásza – Engesztelőnap imarendje (Chábád Lubavics Egy¬esület, 1998) című imakönyvben találhatjuk. A Jom Kipuri imarenddel kapcsolatos aláb¬bi oldalszámok erre a könyvre vonatkoznak. Jom Kipurról bővebben a www. zsido.com/jomkipur hon¬lap¬on olvashatunk.

JOM KIPUR ELŐTTI NAP
Szeptember 13án, pénteken elmarad a Mizmor lötodá („Hálaének…” – 36. old.), a Tá¬chá¬nun (71–81. old., délután 134–136. old.) és a Lám¬ná¬cé¬ách („A karmesternek…” – 87. old.), valamint az Ávinu málkénu („Atyánk, Királyunk…”).  A délutáni imát Minchá gödolákor (kora délután) szokták mondani, azért, hogy a szöudá hámáfszeket (böjt előtti étkezés) már a Minchában elmondott Viduj (bűnbánó ima) után legyen. A délutáni ima rendje megegyezik a hétköznapi Mincháéval, kivéve a 133. oldalon az Elokáj nö¬sá¬má („Istenem óvd…”) előtt elmondjuk a viduj bűnvallomást (381–384. old.), amit az előimádkozó nem ismétel meg.  Az ima előtt helyes a zsinagógában adakoznunk a vallási és jóléti intézmények számára. 
Előírás, hogy a szöudá hámáfszeket (böjt előtti étkezés) ün¬nepi lakoma legyen.  Jom Kipurkor addig nem kaphatunk feloldozást az embertársaink ellen elkövetett bűnök alól, míg a sértett meg nem bocsátott, ezért legkésőbb ezen a napon meg kell békítenünk, akit meg¬bán¬tot¬tunk, és bocsánatot kell kérnünk.  Szokás mindenkinek Mikvében, rituális fürdőben alámerülni. A zsinagógába indulás előtt az apa meg szokta áldani gyermekeit (En¬gesz¬te¬lő¬nap imarendje 34. old.).

JOM KIPUR – AZ ENGESZTELÉS NAPJA
Jom Kipurkor az evés és ivás tilalma mellett vannak más korlátozások is: mosásnak és mosdásnak, a test kenésének, bőrből készült cipő viselésének és a házaséletnek a tilalma.  Este a böjt 18:42kor kezdődik, eddig az időpontig mindenképpen be kell fejezni az étkezést, mosakodást és a bőrcipőt is le kell venni.  A gyertyagyújtás is legkésőbb ebben az időpontban van.  Szokás Jom Kipurra egy 25 órán át égő járcejt mécsest is gyújtani, ha¬lot¬ta¬ink¬ra emlékezve.  Jom Kipur¬kor szokás fehér színű ruhát – fehér vászonruhát, kitlit, fehér sapkát – viselni, ami emlékeztet a fehér halotti ruhára, a táchrichimra. A fehér emellett a tisztaság jelképe, és utal a prófétai ígéretre is: „Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hó¬fe¬hé¬rek¬ké válhatnak…” (Jesájá 1:18.). Ugyancsak szokás min¬den ima alatt végig viselni a Tá¬lit¬ot, az imalepelt, amit még az ünnep bejövetele előtt felöltünk. Askenáz kö¬zös¬sé¬gek¬ben a Tálit felöltésekor az áldást az előimádkozók (elő¬i¬mádkozásuk sorrendjében) han¬go¬san, hagyományos da¬llam¬mal mondják el. Néhány közösségben még az elöljárók is így tesznek. 

AZ ESTI IMA
Az esti ima rendje: Kol nidré (37–39. old.), Kábálát Sábát (Szombatfogadása – 40–43. old.), Esti ima (44–99. old.) Az es¬ti ima után így köszöntjük egymást: Gmár chátimá tová, „Végleges, jó bepecsételést”.

JOM KIPUR NAPJÁNAK FONTOSABB IMÁI
Szeptember 14én, szombaton Reggeli ima (100–156. old.).  Reggeli Ámidá (157–166. old.). A reggeli Ámidá ismétlése (167–208. old.). Elmarad az Ávinu málkénu („Atyánk, Királyunk…”). Tóraolvasás két Tórából (hét plusz egy embert hívnak fel), Háftárá (216–229. old.).

Jizkor (Mázkir, emlékezés halottainkra – 231–234. old.). A Mázkirról és a mondandó imáról lásd Naptár. Az a szokás, hogy erre az imára csak az marad a zsinagógában, akinek valamelyik szülője már nincs az élők sorában. 
Mu¬száf Ámidá (239–250. old.). A Muszáf Ámidá ismétlése (251–324. old.).  Un¬száne tokef („Mondjuk hát el…” – 266–270. old.). Düchenolás (papi áldás – 321–323. old., részletesen lásd Naptár 80. old.). 
Minchá délutáni ima (326–374. old.).  Tóraolvasás (három embert hívnak fel, a harmadik a máftir – 330–340. old.). Elmarad az Ávinu málkénu („Atyánk, Királyunk…”). 
Nöilá záró ima (378–416. old.). A szombat ellenére elmondjuk az Ávi¬nu Málkénut („Atyánk, Királyunk…” – 412–414. old.). Lösáná hábáá, záró sófár¬hang csak a szombat és Jom Kipur kimenetele, 19:44 után (416. old.). Ekkor van a böjt vége is, de aki teheti, jobb, ha nem eszik a hávdálá végéig. 
Mááriv hétköznapi esti ima (417–442. old.). Hávdálá (szombat és ünnepbúcsúztató – Naptár).  Kidus lö-vá¬ná (Holdszentelés – 438–442. old.), ha a Hold tisztán látható az égbolton. Ha a Hold nem látható, szeptember 19én hajnalig még lehet mondani (lásd a magyarázatot október 34én).
(Forrás: Zsidó naptár 5774.
Kiadja: EMIH)

Jom kipuri imarend

Sász Chevra Zsinagóga
(VI. Vasvári Pál u. 5.)

13. péntek:
19.00: Kol Nidré, jom kipur előestéje
14. szombat
9.15: Reggeli ima
11.00: Mázkir
17.45: Mincha, majd Neila ima

Óbudai Zsinagóga
(III. Lajos utca 163.)

13. péntek:
19.00: Kol Nidré, jom kipur előestéje
14. szombat
10.00: Reggeli ima
12.00: Mázkir
18.30: Mincha, majd Neila ima
A böjt vége: 19.44