1798-ban, a Szimchát Torát követő napon a lubavicsi ha­szidok vezetőjét, Sneur Zál­mán rabbit, az Alter Rebbét le­tartóztatták, azzal a váddal, hogy tanításaival a cári uralom el­len tör. Letartóztatása után a pé­tervári Péter-Pál erődbe zárták, ami egy szigeten áll a Néva fo­lyón. Azokban a napokban a chá­bád haszidizmus túlélése a Reb­be túlélésén múlott.

Kései utóda, Menachem Men­del Schneerson rabbi, az utol­só lubavicsi Rebbe 1957-ben az alábbi történetet mesél­te az ötvenhárom napig tartó fog­ságról. Az Alter Rebbe ki­hallgatását többek között egy olyan kormányzati hivatal­nok végezte, aki igencsak jára­tos volt a zsidó tanításokban. Egyik nap azt mondta a Reb­bének: „Magyarázz el nekem va­lamit! A Tóra azt írja: »És szó­lította az Örökkévaló Isten az embert és mondta neki: Hol vagy?«. Miért kellett Istennek ezt kérdeznie? Hát nem tudta, hol van Ádám?”

Snéur Zálmán rabbi a legismertebb magyarázattal felelt: Rási szerint ez egy beszélgetést kezdeményező megszólí­tás, Isten egyszerűen nem akart rögtön rárontani Ádámra a szemrehányásaival.

A hivatalnok azonban nem Rá­si véleményére volt kíváncsi. „Engem a te magyarázatod ér­dekel, Rebbe.”

„Ebben az esetben felelj nekem” – mondta a Rebbe – „hiszel-e abban, hogy a Tóra örök és minden korban, minden kö­rülmények között, mindenki­re vonatkozik?”

„Igen” – felelte a hivatalnok a Rebbe nagy meglepetésére. Hi­szen ezzel azt ismerte el kihallgatója, hogy épp azokban az alapelvekben hisz, amik miatt őt bebörtönözték.

„A kérdés, hol vagy, Isten örök kérdése az emberhez. Hol vagy a világban? Mit tettél életed eddigi éveiben, napjaiban, óráiban annak érdekében, hogy teljesítsd küldetésedet az élet­ben?” – majd a hivatalnokra nézve megmondta annak pon­tos korát és így folytatta: „És te hol vagy? Mit értél el?”

A Rebbe röviddel ezután ki­szabadult börtönéből, tisztáz­ták a vádak alól. Szabadulásának napja, kiszlév hó 19. azóta a haszidizmus újéveként vált is­mertté. Ezen a napon összejövetelekkel emlékezünk meg Snéur Zálmán rabbiról. Az ünneplés közepette se felejtsük el, hogy az Örökkévaló kérdését: ember, hol vagy?

Megszakítás