„A gyermekük már nagy. Önálló és érett. A legjobbat szeretnék nyújtani neki. Úgy érzik, hogy már készen áll arra, hogy a saját útjára lépjen, távol a szülőktől. Ez nem könnyű a szülőknek és talán a gyermeknek sem, de tudják, hogy ez a helyes lépés a számára” – így foglalja össze a szülők helyzetét a kéttannyelvű Bét Menáchem Általános Iskola igazgatóhelyettese, aki rövid áttekintést állított össze arról, milyen lehetőségek állnak azok előtt, akik középiskolába Izraelbe küldenék gyermeküket. 

 

Gyakorlati szempontok  iskolaválasztáshoz

Beszél a gyerek héberül? Van rokonuk vagy barátjuk Izraelben, akinél megszállhat?

Tervezik, hogy gyermekük otthon, Magyarországon tölti majd az ünnepeket és a tanítási szüneteket? Vannak olyan iskolák, ahol héber nyelvoktatás is folyik, továbbá pedagógusok segítik a beilleszkedést és a felzárkózást. Ha gyermekük egyáltalán nem beszél héberül, a lehetõségek száma jelentõsen lecsökken.

Az elszállásolás kapcsán: vannak in­tézmények, melyekhez tartozik kol­légium, mely nyújthat szállást a

hét minden napjára vagy csak a na­pok egy részére. Ha nincs izraeli rokonság vagy van, de mégis inkább a kollégiumi elhelyezés mellett döntenek a szülõk, az õ feladatuk lesz meggyõzõdni arról, hogy a lakhatási és étkezési körülmények megfelelõek-e gyermekük számára. A legtöbb kollégiumban gondoskodnak a megfelelõ közösségi életrõl, különféle kulturális programokról, illetve a gyermekek felügyeletérõl. Ez különösen azoknál a gyermekeknél fontos, akik távol vannak családjuktól, ezért elõfordulhat, hogy érdemes a gyermeket még abban az esetben is kollégiumba küldeni, ha rendelkezésre állnak egyéb lehetõségek is.

Az ünnepekkel és a tanítási szünetekkel kapcsolatban: itt át kell gondolni, hogy milyen gyakran tudják hazautaztatni gyermeküket. Számos kollégiumot bezárnak az ünnepek és a tanítási szünetek idejére, ezenfelül egyes helyeken bizonyos szombatokat a kollégiumon kívül kell eltölteni a gyermekeknek. Ezen alkalmakkor az Izraelben élő rokonokhoz vagy barátokhoz utazhat a gyermek, vendégeskedhet az osztálytársainál vagy megkérheti az intézmény dolgozóit, hogy találjanak számára megoldást.

 

Oktatási intézmények fiúknak

Ha fiúgyermekük van, az eddigieken kívül azt is el kell dönteni, hogy milyen típusú oktatást kívánnak nyújtani a számára, s ennek fényében lehet a különböző intézmények között válogatni.

 

Jesiva

Jesivá ktáná (alsó tagozatú jesiva) – hároméves képzés (a 9-11. évfolyamokkal párhuzamosan), melynek cél­ja, hogy a Jesivá gdolában (felső tagozatú jesivában) folytassa a gyermek a tanulmányait, újabb há­rom éven keresztül. Ebben az intézmény­tí­pusban csak vallási tárgyakat oktatnak. Az órákat szünetek szakítják meg, melyek során étkezésre és felfrissülésre van lehetőség. A tanítási napok hosszúak és reggeli imával veszik kezdetüket. A tanításnak csak az esti órákban van vége. A tananyag elsősorban a Talmudot és a vallási törvényeket öleli fel. A hászid jesivákban nagy gondot fordítanak a hászid filozófia elsajátítására is.

Számos vallási irányzat tart fent kis jesivákat. A Chábád közösséghez például több mint harminc kis jesiva tartozik Izraelszerte, köztük olyan intézmény is, melyet külföldi gyermekek számára nyitottak, és a tanítás nyelvük angol.

 

Jesivagimnázium

Ahogy a neve is mutatja, ezen in­téz­mé­nyekben ötvözik a jesivatanulmányokat és a gimnáziumi oktatást, így a tanulók érettségi bizonyítványt is szereznek. A jesivagimnáziumok a nemzeti-vallásos irányzathoz tartoznak. Általában délelőtt foly­tat­nak vallási és délután világi ta­nul­mányokat. Léteznek olyan intézmé­nyek is, melyek egy bizonyos témát ki­emelten oktatnak, ez lehet például környezetvédelem, termé­szet­tu­do­má­nyok, művészetek, zene, mezőgazdaság, sőt akár tenger­bio­lógia is. Izraelben több mint kétszáz jesiva­gimnázium működik. Közéjük tartozik a neves Sáálvim jesiva, mely héber nyelvoktatást is kínál és igen magas szintű oktatást nyújt.

Az utóbbi években alapítottak olyan jesivagimnáziumokat is, melyekben a háredi közösség azon tagjai tanulnak, akik érettségi vizsgát kívánnak tenni. Jelenleg húsz ilyen jesiva működik Izraelben.

 

Oktatási intézmények lányoknak

Most térjünk át a lányok oktatására. Az ő esetükben a legtöbb háredi intézmény felkészíti a tanulókat az érettségi vizsgára. A különbség elsősorban abban mutatkozik meg, hogy az adott intézmény melyik vallási irányzathoz tartozik.

 

Háredi gimnáziumok

A háredi gimnáziumok négyéves képzés nyújtanak. A tanítás rendszerint reggeltől a délutáni órákig tart. Ezek az intézmények a háredi világnézet szellemében működnek, és a lányokat is erre nevelik. Ezzel együtt a Chábád által működtetett iskolákban számos olyan lány tanul, aki nem rendelkezik háredi családi háttérrel.

A háredi gimnáziumokban magas szinten oktatják a vallási tárgyakat (melyek egy részéből érettségi vizsgát is lehet tenni), nagy figyelmet fordítanak az erkölcsi és kulturális nevelésre és oktatják az államilag előírt világi törzsanyagot. Náále néven létezik egy kifejezetten a külföldről Izraelbe vándorolt lányok számára fenntartott program, mely kollégiumokat működtet és programokat szervez a lányoknak. A Chábád mozgalom Cfáton működtet egy ide tartozó intézményt.

 

Ulpená

Ezen intézmények ötvözik a vallási és világi tanulmányokat és felkészítenek az érettségi vizsgára. A nemzeti-vallásos irányzat világnézetét követik és a jesivagimnáziumokhoz hasonlatosak. A legtöbb ulpená kollégiumot is fenntart, mely teljes vagy részleges ellátást biztosít. Izraelszerte igen sok ulpená és háredi gimnázium működik.

 

Szabadidő eltöltése

Izraelben népszerűek az ifjúsági szer­vezetek, melyek közösséget nyújtanak, formálják a személyiséget és szabadidős programokat biz­to­sí­tanak. Világnézetüknek megfe­le­lő­en ajánlhatnak gyermekük szá­mára ifjúsági szervezetet, bár egyes estekben az oktatási intézmény elkötelezi magát egy bizonyos szervezet mellett.

 

Tanácsok szülőknek

Végezetül, bár az alábbi dolgok természetesnek és maguktól értetődőnek tűnnek, mégis fontos foglalkozni velük.

A tinédzser kor a személyiség ki­alakulásának ideje. Ezekben az években a baráti kör kiemelt helyet kap, s a barátok talán még fontosabb helyet töltenek be a gyermek éle­tében, mint a szülők és a család. Rendkívül fontos a jó kapcsolat fenntartása a kamaszokkal, különösen, ha távok élnek a családtól. Fontos bizalmi kapcsolatot kialakítani a tanintézmény és a kollégium kapcsolattartással megbízott tagjaival, akik folyamatos tájékoztatást nyújthatnak gyermekükről. Ebben az életkorban a gyermekek nem mindig osztják meg az életüket a szülőkkel, ezért a velük folytatott beszélgetésekből gyakran nem derül ki, hogy mi történik velük valójában.

Nem könnyű úgy határozni, hogy gyermekünket egy távoli helyre küldjük tanulni. A döntésben szerepet játszik a gyermek személyisége és érettsége, a család anyagi helyzete és számos egyéb szempont. Az Izraelben rendelkezésre álló széles választék lehetővé teszi, hogy a legmegfelelőbb intézményt válasszuk ki gyermekünk számára, de időnként a bőség zavarával kell szembenéznünk. Éppen ezért fontos, hogy a gyermek sajátos igényeit és céljait vegyük figyelembe a döntés során (és imádkozzunk, hogy az Örökkévaló áldása kísérje minden lépésünket…).

 

Glitzenstein Sosi írása

 

A cikk az Egység 120. számában jelent meg. 

Megjelent: Egység Magazin 29. évfolyam 120. szám – 2019. július 1.