A zsidóságban a temetés előkészítése, a halott felkészítése és a temetők gondozása különös je­len­tőséggel bír. Már a talmudi idők­től tudunk szervezetekről, amelyek átvállalták a temetés előké­szí­tésével kapcsolatos rituális teendőket.

Jól példázza ezt a talmudi történet, mely szerint Rab Ham­nua egyszer egy idegen városban járva meghallotta, hogy va­laki meghalt. Meglepve látta, hogy senki nem siet a halott kö­rüli teendőket ellátni. Mikor meg­tudta, hogy a városban külön temetkezési egylet működik, amely ellát minden halott körüli teendőt, akkor megengedte az em­bereknek, hogy tovább dolgozzanak.

A hagyomány szerint az el­ső Chev­ra Kadisát, temetkezési szent­egyletet a prágai Löw rabbi hoz­ta létre a XVI. század közepén. Az intézményesült Chevra Ka­disák a XVII. századra váltak elterjedtté egész Európában. Ma­gyarországon szinte minden hit­község elsőként megalapított szer­vezete a temetkezési egylet volt. Sok helyen a „chevre” be­teg­lá­togatással, a hátramaradottak gyá­molításával és a halott lel­kéért mon­dott imákkal is foglalkozott. Az egyletbe, amelyet a tagdíjakból működtettek, gyak­ran születéskor beléptették a gyermekeket.

Zájin Ádár, Ádár hó 7. (idén már­cius 16.), Mózes mesterünk szü­­letésének és halálának év­for­du­lója, Magyarországon hagyományosan a Chevra Ká­di­sák nap­ja volt. Ilyenkor a tagok böj­töltek, megvitatták az egy­let ügyeit, a rabbik előadá­so­kat tartottak, majd este, a böjt vé­geztével, halvacsorát ren­dez­­tek. A holokauszt során a Chev­ra Kádisák is eltűntek a kö­zös­sé­gekkel együtt – már csak a nagy­vá­rosokban működnek temet­ke­zési egyletek. Közösségek hiá­­nyában a vidéki temetők elpusztultak: köveiket sokszor elhordták, kerítésük leomlott, a sírhantokat benőtte a gaz.

Ennek a helyzetnek a kezeléséhez nyújthat segítséget a miniszterelnökség által kiírt pályázat, mely a „gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek” rekonstrukcióját támogatja. A pályázat célja emellett a fiatalok „zsidó kulturális örökséggel kapcsolatos tudásának gyarapítása”, olyan iskolai programokkal, amelyek során a ta­nulók részt veszt vesznek temető gondozásában és megismerkednek az egykori zsidó közösségek életével.

Steiner Zsófia