Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Firgun Zsidó Kulturális Alapítványa (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 61. 4/13.; nyilvántartási szám: 01-01-0013100; adószám: 19300353-1-42), mint kiíró pályázatot hirdet új kortárs rádiójátékok, podcastok megírására. A pályázat célja, hogy olyan új hangzó szövegek és/vagy szakmai beszélgetések (beszélgetés sorozatok) szülessenek, amelyekben központi motívum a zsidó identitás elhallgatásának transzgenerációs hatásai, problémái. Vagy bármely, a XX-XXI. századi zsidó létforma ritkán tárgyalt kérdésének bemutatása.

A kiíró a pályázókkal e-mail formájában kommunikál. A pályázatok elbírálására független, a szakma jeles képviselőiből álló zsűri közreműködésével kerül sor. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 60 napon belül megtörténik. A döntésről a pályázó a döntést követő 30 napon belül értesítést kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat kiértékelésének határidejét megváltoztassa. A pályázat eredményét a kiíró a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány honlapján teszi közé. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincsen.

PÁLYÁZÓK KÖRE:

minden olyan szerző, aki már rendelkezik bemutatott vagy publikált írásművel. Publikációnak számít a saját honlapon való megjelentetés is. Egy szerző több művel is pályázhat. A pályázaton bármely, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. A beadott pályamű nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott mű. A pályázó kizárólag saját alkotómunkájának eredményeként létrejött szerzői művel pályázhat. Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A pályaművet magyar nyelven kell előkészíteni. A pályázaton való részvételből ki vannak zárva a pályázatot kiíró szervezet munkavállalói és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A pályázat jeligés, ezért a pályaműre csak egy jelige és a mű címe kell, hogy felkerüljön, a szerző neve nem. A pályázati anyagot elektronikus formában kell feltölteni docx és pdf kiterjesztésben a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány honlapján (link). Külön feltöltésként kérjük a jeligét rejtő személy adatait (név, elérhetőség), illetve egy nyilatkozatot, amelyben a pályázó nyilatkozik, hogy a beküldött mű saját szellemi alkotása, a műnek egyéb szerzői jogi jogosultja nincsen. A pályázati anyag formai követelményei: 12-es méretű, Times New Roman betűtípus, 2-es sorköz. A rádiójáték/podcast hossza maximum 50 perc lehet. A pályázatnak tartalmaznia kell az új mű teljes tervezett szövegkönyvét.

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA:

I. helyezett 900 000 Ft

II. helyezett 700 000 Ft

III. helyezett 600 000 Ft

A fenti összegek bruttó összegben értendőek. A díj másra át nem ruházható. A kiíró a díjazásra kiválasztott pályaművek szerzőivel támogatási megállapodást köt. Támogatási megállapodás hiányában a díjazás nem folyósítható. A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírót a díj átadásán kívül nem terheli hasznosítási kötelezettség a díjazott művel kapcsolatban. A pályamű beadásával a pályázó hozzájárul, hogy a kiíró művéből részleteket közölhessen a saját felületein a szerző nevének mindenkori feltüntetésével, továbbá, hogy a kiíró – erre irányuló kifejezett igénye esetén – éljen az első bemutatás jogával (ősbemutató) a díjazott pályamű vonatkozásában. A kiíró fenntartja a jogot megosztott díjak kiosztására, további különdíjak adományozására, illetve arra, hogy a pályaművek minőségére figyelemmel egyes helyezéseket ne ítéljen oda. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az általa eredménytelenné nyilvánított pályázat esetén ne osszon díjakat. Pályázó elfogadja, hogy díjazása esetén pályaműve felhasználási jogáért – az ismertetett díjazáson kívül – anyagi követeléseket nem támaszthat.

A pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy jogait. A pályázó szavatolja, hogy műve egyéni, eredeti jellegű, harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a kiírót a pályamű jelen feltételek szerinti felhasználásában korlátozná, vagy megakadályozná. Ezen pont megszegéséért a pályázó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a kiíró nem köteles ellenőrizni és azok pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljesen kizárja.

A pályázó – jelentkezésével – hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárás lebonyolítása, elbírálása céljából történő, kiíró szervezet általi kezeléséhez, díjazás esetén nevének, képmásának nyilvánosságra hozatalához, feltüntetéséhez. Díjazás hiányában a személyes adatok kezelésének időtartama az elbírálás időpontjától számított legfeljebb [ …] napig terjedhet. A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy díjazása esetén a díjátadó rendezvényről felvétel készülhet, amelynek kiíró szervezet általi, marketing célból történő bármely módon való felhasználásához pályázó idő- és térbeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül hozzájárul. Ön a kezelt adatairól bármikor további tájékoztatást kérhet, illetve kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását a lentebb megadott elérhetőségeken keresztül. A pályázó a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat vagy pert indíthat az illetékes törvényszék előtt.

A pályázó – jelentkezésével – a jelen kiírásban fogalt pályázati feltételeket elfogadja. A pályázatot kiíró szervezet nem vállal felelősséget azért, ha valaki a pályázatát harmadik személy nevében tölti fel, illetve nem a saját nevében jelentkezik a pályázatra. A pályázattal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a kiíró szervezet semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben a díjazott értesítése azért nem volt lehetséges, mert a jelentkezés során hibás/téves (névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a díjazott a díjtól elesik, ezért a pályázat kiírója felelősséget nem vállal.

Amennyiben a díjazott pályázó értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a pályázatból kizárásra került, úgy a helyébe a zsűri által ítélt következő legjobb pályázatot beküldő pályázó lép. A díjazott pályázónak az értesítést követően 7 nap áll rendelkezésére, hogy a megkeresésre válaszolva felvegye a kapcsolatot a díj átvételére és szerződés megkötésére vonatkozó egyeztetés céljából. Amennnyiben a díjazott pályázó a díjat nem tudja vagy nem akarja átvenni, illetve megjelölt határidőt elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a díjra a továbbiakban nem tarthat igényt.

A pályázattal kapcsolatban az info@firgunalap.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.