1. Mordekháj pedig megtudta mindazt, a mi történt, és megszaggatta Mordekháj a ruháit, és zsákot öltött meg hamút; kiment a város közepére, és kiáltott nagy és keserves kiáltással. 2. És eljutott egészen a király kapúja elé, mert nem lehet bemenni a király kapúján zsáköltözetben. 3. S mindegyik tartományban, minden helyen, hová a király parancsa és rendelete elérkezett, nagy gyászuk volt a zsidóknak, meg bõjt és sírás és gyásztartás; zsákot és hamút terítettek sokaknak.4. És bementek Eszter leányzói és udvari tisztjei és tudtára adták neki, s a királyné nagyon megrendûlt; s küldött ruhákat, hogy felöltöztessék Mordekhájt s levegyék róla zsákját, de nem fogadta el. 5. Ekkor hívta Eszter Hatákhot, a király udvari tisztjei közûl, akiket számára kirendelt, és parancsot adott neki Mordekháj felõl, hogy megtudja, mi ez s miért van ez? 6. És kiment Hatákh Mordekhájhoz a város piaczára, mely a király kapúja elõtt van. 7. És tudtára adta neki Mordekháj mindazt, a mi õt érte és azon ezüstnek részletezését, melyrõl Hámán mondta, hogy leméri a király kincstárába a zsidókért, hogy õket elveszítsék; 8. s a rendelet íratának másolatát, mely Súsánban adatott ki, hogy õket megsemmisítsék, oda adta neki, hogy megmutassa Eszternek és tudtára adja neki és hogy azt parancsolja neki, menjen be a királyhoz, hogy könyörögjön neki és kérést intézzen hozzá népéért. 9. Bement Hatákh és tudtára adta Eszternek Mordekháj szavait. 10. S mondta Eszter Hatákhnak és parancsot adott neki Mordekhájhoz: 11. A királynak szolgái mind és a király tartományainak népe tudják, hogy minden férfi és asszony, a ki bemegy a királyhoz a belsõ udvarba a nélkül, hogy hívták volna, azon egy rendelet van róla, hogy megölik, kivéve azt, a kinek a király az arany pálczát odanyújtja, az életben marad; engem pedig nem hívtak, hogy bemenjek a királyhoz, immár harmincz napja. 12. És tudtára adták Mordekhájnak Eszter szavait. 13. Ekkor mondta Mordekháj, hogy válaszolják Eszternek: ne képzeld lelkedben, hogy a király házában megmenekûlsz mind a zsidók közül; 14. mert ha hallgatva hallgatsz ebben az idõben, szabadulás és menekvés fog támadni a zsidóknak más helyrõl, te pedig és atyád háza el fogtok veszni. És ki tudja, nem ilyetén idõre jutottál-e királyságra? 15. S mondta Eszter, hogy válászolják Mordekhájnak: 16. menj, gyûlekeztesd mind a zsidókat, a kik találtatnak Súsánban, és böjtöljetek értem, ne egyetek és ne igyatok három napig, éjjel-nappal: én is, meg leányzóim azonképen bõjtölni fogok, és azután bemegyek a királyhoz a rendelet ellenére, s ha már elvesztem, hát elvesztem. 17. S elment Mordekháj és cselekedett mind a szerint, a mint Eszter néki megparancsolta.

 

Megszakítás