1. E dolgok után nagygyá tette Achasvérós király Hámánt, Hammedáta fiát, az agágit s kitüntette üt, és székét föléje helyezte mind a nagyoknak, kik nála voltak. 2. Mind a király szolgái pedig, a kik a király kapújában voltak, letérdeltek s leborultak Hámán elõtt, mert így parancsolta felõle a király; de Mordekháj nem térdelt le és nem borúlt le. 3. És mondták a király szolgái, kik a király kapújában voltak, Mordekhájnak: Miért szeged meg a király parancsát? 4. És volt, midõn szóltak hozzá napról-napra és nem hallgatott reájuk, tudtára adták Hámánnak, hogy lássák, megállanak-e Mordekháj szavai, mert megmondta nekik, hogy õ zsidó. 5. S látta Hámán, hogy Mordekháj nem térdel le s nem borúl le elõtte, akkor megtelt Hámán indulattal. 6. De kicsinyelte a maga szemeiben, hogy kezet nyújtson ki egyedûl Mordekháj ellen, mert tudtára adták neki Mordekháj népét; Hámán tehát kiírtani kivánta mind a zsidókat, akik Achasvérós egész királyságában voltak, Mordekháj népét. 7. Az elsõ hónapban, az Níszán hava, Achasvérós király tizenkettedik évében, púrt azaz sorsot vetettek Hámán elõtt napró1 napra, hónapról hónapra a tizenkettedik hónapig, az Adár hava. 8. És mondta Hámán Achasvérós királynak: Van egy nép, elszórva s elszéledve a népek között, királyságod valamennyi tartományaiban, törvényeik pedig különböznek minden népeitõl s a király törvényeit nem teljesítik s a királynak mitsem ér, hogy meghagyja õket. 9. Ha a királynak jónak tetszik, irassék ki, hogy elveszítsék õket; és tízezer kikkár ezüstöt mérek le a tisztviselõk kezeihez, hogy bevigyék a király kincstáraiba. 10. Ekkor a király levette gyûrûjét kezérõl és odaadta Hámánnak, Hammedáta fiának, az agáginak, a zsidók szorongatójának. 11. És mondta a király Hámánnak: Az ezüst neked van adva, és a nép is, hogy tégy vele, amint jónak tetszik szemeidben. 12. És elhívták a király íróit az elsõ hónapban, annak tizenharmadik napján, s megiratott egészen a szerint, a mint parancsolta Hámán a király szatrapáinak és a helytartóknak, a kik az egyes tartományok fölött voltak és az egyes népek nagyjainak, mindegyik tartományba írása szerint s mindegyik népnek nyelve szerint; Achasvérós király nevében íratott és megpecsételtetett a király gyûrûjével. 13. S küldettek levelek futárok által a király valamennyi tartományába, hogy megsemmisítsék, megöljék és elveszítsék mind a zsidókat ifjától öregéig, gyermekeket és nõket egy napon, a tizenkettedik hónapnak, azaz Adár hava tizenharmadikán és hogy zsákmányukat elprédálják. 14. Az írat másolata rendeletûl adassék ki minden egyes tartományban, nyilvánosan mind a népeknek, hogy készek legyenek arra a napra. 15. A futárok sietve indúltak el a király parancsára, és a rendelet kiadatott Súsán fõvárosban; a király pedig és Hámán leûltek inni, míg Súsán városa föl volt háborodva.

 

Megszakítás