2. 📖 Kohelet – Prédikátor

És íme, ez is hiúság

1. Mondtam én szívemben: jer csak, hadd kísértelek meg az örömmel és élvezd a jót! És íme, ez is hiúság. 2. A neve­tésről mondtam: eszelős, és az örömről: mit tesz az? 3. Vizsgálódtam szívemben, hogy jól tartom borral teste­met – szívem pedig bölcsességgel vezet – s megragadom a balgaságot, mígnem látom, mi a jó az ember fiai szá­mára, a mit cselekedjenek az ég alatt életük napjai tar­tamára ? 4. Nagy műveimet megalkottam: építettem ma­gamnak házakat, ültettem magamnak szőlőket; 5. készí­tettem magamnak kerteket és parkokat és ültettem bennük mindennemű gyümölcsfát; 6. készítettem magam­nak víztavakat, hogy megáztassak belőlük fákat sarjasztó erdőt. 7. Vettem szolgákat és szolgálókat, házban szülött­jeim is voltak nekem; jószágom is volt marhában és júhban, több mint mindazoknak, kik előttem voltak Jeruzsálemben. 8. Gyűjtöttem magamnak ezüstöt és ara­nyat is, királyoknak meg a tartományoknak kincsét; szereztem magamnak énekeseket és énekesnőket, és az ember fiainak gyönyörűségét: asszonyt meg asszonyokat. 9. S nagygyá lettem és gyarapodtam inkább mindazoknál, kik előttem voltak Jeruzsálemben; bölcsességem is meg­maradt nekem. 10. S mind azt, a mit kivántak szemeim, nem vontam meg tőlük, nem tartottam vissza szívemet semmi örömtől, mert szívem örűlt minden fáradságom által; hisz ez volt osztályrészem minden fáradságomból. 11. Fordúltam én mind a tetteim felé, melyeket kezeim cselekedtek és a fáradság felé, melylyel munkálkodva fáradtam: s íme, minden hiúság és szélnek hajhászása, és nincsen nyereség a nap alatt. 12. És fordultam én, hogy nézzem a bölcseséget, az eszelősséget meg a balgaságot; mert mit tehet az em­ber, a ki majd a király után jön: azt, a mit már rég tettek! 13. Láttam én, hogy van elsőbbsége a bölcseség­nek a balgaság fölött, a milyen a világosság elsőbbsége a sötétség fölött. 14. A bölcsnek – fejében a szemei, de a balga sötétségben jár; de azt is tudom én, hogy azon egy eset esik meg mindnyájukon. 15. Mondottam én szi­vemben: A milyen a balgának esete, úgy esik meg ve­lem is; miért lettem én tehát akkor kíválóan bölcscsé? Beszéltem hát szívemben, hogy ez is hiúság! 16. Mert nincs megemlékezés a bölcsről a balgával együtt, örökre; mivel hogy a jövendő napokban rég el lesznek felejtve mind, s miképen hal meg a bölcs a balgával együtt! 17. Meggyűlöltem tehát az életet; mert rossznak tetszett nekem a dolog, mely történt a nap alatt; mert mind hiúság és szélnek hajhászása. 18. Meggyűlöltem én min­den fáradságomat, melylyel fáradtam a nap alatt, hogy ráhagyjam azon emberre, ki utánam lesz; 19. hisz ki tudja, bölcs lesz-e, vagy balga? Pedig uralkodni fog minden fáradságomon, melylyel fáradtam és melynél bölcs voltam a nap alatt. Ez is hiúság! 20. S megfordul­tam én, hogy csüggedtté tegyem szívemet mindazon fá­radságért, melylyel fáradtam a nap alatt. 21. Mert van ember, kinek fáradsága volt bölcseséggel és tudással és ügyességgel, és oly embernek, a ki nem fáradott vele, adja oda osztályrészeűl. Ez is hiúság és nagy baj! 22. Mert mi jut az embernek minden fáradságáért és szí­vének törekedéséért, melylyel ő fáradozik a nap alatt? 23. Mert mind a napjai fájdalmak, és boszúság az ő bajló­dása; éjjel sem nyugszik az ő szíve. Ez is hiúság! 24. Nincs jobb az ember számára, mint hogy egyék és igyék és jót élveztessen lelkével az ő fáradságáért; ez is, úgy láttam én, Isten kezétől van. 25. Mert ki ehet s ki süröghet énnálam különben ? 26. Mert az embernek, a ki ő előtte jó, adott bölcseséget és tudást meg örömet, de a vétkesnek adott bajlódást, hogy gyűjtsön és felhal­mozzon, hogy oda adja annak, a ki Isten előtt jó. Ez is hiúság és szélnek hajhászata.

  • Küldés emailben

Fejezetek