Az Adatkezelő adatai:

 

Név:                                       Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség  (Statusquo Ante)

Székhely:                               1052 Budapest Károly krt. 20.

Weblap:                                 www.zsido.com

Telefon:                                 06-1-268-0183

E-mail:                                  adatvedelem@zsido.com

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

                                                Tóth Gábor Zoltán, 1052 Budapest, Károly krt 20;

                                                06-1-268-0183; adatvedelem@zsido.com.

 

Adatvédelmi kérelmek:        amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1052 Budapest Károly krt. 20.  illetve adatvedelem@zsido.com. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                    adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás:        nem történik külföldre továbbítás.

 

 

 

(1) A www.zsido.com honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (6. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. Válasz SMS küldésével érintett kérheti telefonszáma törlését.

 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, telefonszáma.

 

(3) A személyes adatok kezelésének célja:

  1. Hírlevél küldése a Hitközség és szervezetei rendezvényeiről
  2. SMS küldése Hitközség és szervezetei programjairól

 

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Hitközség hírlevelekkel foglalkozó munkatársa,rendezvényszervezéssel foglalkozó munkavállalói.

 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

(7) Érintetti jogok:

a)     hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)     amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)      törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)     az adat kezelésének korlátozása;

e)     a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)       személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)     bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)     tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

(8) Jogorvoslati tájékoztatás

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

 

Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap

 

 

                                                                                  ____________________________

                                                                                               Az érintett aláírása