22. 📖 A próféták népe

Vájákhél

Vájáász Chirom et hákijrot…

Bécálél kései utódja

 

“Készített azután Chirom üstöket, lapátokat és hintőedényeket. Ezzel bevégezte Chirom az egész munkát, amit az Örökkévaló házához kellett készítenie Salamon király megbízásából.” (1Királyok 7:40.)


Ez a mindössze tíz szakaszból álló rész Vájákhél szakaszának háftárája az áskenáz rítus szerint. A szfárd zsidók P’kudé háftárájaként olvassák ugyanezt. A Vájákhél t és a P’kudé t rendszerint együtt olvassák: ezek pontosan részletezik azokat a tárgyakat és felszereléseket, amelyeket Salamon immár fölépült Szentélyében készített Chirom mester. Maga a részletes leírás és a mesterember alakja párhuzamos a két Tóra- fejezettel. A pusztaságbeli hajlék és a jeruzsálemi Szentély közötti folyamatosság is összeköti a háftárát a heti szakasszal: mindkettő Izrael Istenének, a Világegyetem Urának lakhelye. Salamon avatóbeszédében fölveti ugyan: “…vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba Téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!” (1Királyok 8:27.) de a nép szemében mégis a Szentély jelképezte az isteni Jelenlétet.
A Szentély építését elbeszélő fejezetekben gyakran találkozunk “Chirom” formában Chirám mester nevével. Ez a zsidó mesterember a Tórá ban szereplő Bécálél kései utódja noha nem leszármazottja volt, “egy Náftáli törzséből származó özvegyasszony fia… az apja azonban türoszi [cori] rézműves” (1Királyok 7:14.). A párhuzamos szövegből (2Krónikák 2:6.) további részletek derülnek ki. Salamon kérte Türosz királyát akit érdekes módon szintén Chirámnak hívtak , hogy küldjön neki “egy olyant embert, aki ért az arany, az ezüst, a réz és a vas megmunkálásához”. Ez a király jó barátja volt Dávidnak, és annak idején cédrusfát küldött neki a palotaépítkezéshez. Amikor Salamon trónra lépett, Chirám barátságos üdvözletet küldött neki, és újabb cédrusszállítmányokban egyezett meg vele.

* * *


Ki lehetett az “idegenbe szakadt hazánkfia”, a Türoszban élő Chirám mester? Kétségtelenül zsidó volt hiszen az Írás tanúsága szerint édesanyja Náftáli törzséből származott, s talán második házassága révén került Türoszba , és Flavius szerint “Chirám anyai részről Náftáli törzséből származott, míg apja türoszi volt, [de] izraeli származású” (Flavius: A zsidók története 8:76.). A krónikák második könyvé ben egy másik hagyomány nyomait találjuk: anyja Dán törzséből származott, és apja volt a Náftáli törzsből való (2:13.). Rási és Kimchi Flavius nyomán úgy vélik, hogy Chirám apja izraeli zsidó volt, és azért mondja az Írás “türoszinak”, corinak, mert ott telepedett le. J. Kiel (Dáát Mikrá, 1Királyok 7:14.) azt gondolja, hogy az “apja türoszi ember” (“is cori”) kifejezés mesterére vonatkozik, akitől a rézművességet tanulta. Az sem lehetetlen, hogy apja Türosz egyik vezető embere volt.
Chirám elsősorban rézműves volt. Kiel ebből arra következtet, hogy arany- és ezüstművesekből Salamonnak nem volt szüksége külföldi szakemberekre.

* * *


A Midrás még egy párhuzamot fedez föl a pusztabeli hajlék és a jeruzsálemi Szentély között: mindkettő építésében Jehudá és Dán törzse tűnt ki. A Sátor építőmestere, Bécálél, Jehudá törzséből származott, segédje, Oholjáv pedig dánita volt. A háftárában maga a király képviseli Jehudá törzsét, s A krónikák könyve szerint a türoszi mester származott a Dán törzsből. A Midrás ebből azt a tanulságot vonja le, hogy a jól működő társas kapcsolatokat érdemes megőrizni (Pszikta Rábá 6.).
A Szentély-építés munkálatainak befejezéséből a Midrás eredeti következtetéseket von le: a “munkálatokban” az azonos szóhasználatból kiindulva – “vátislám kol hámálchá” – a világ teremtésének munkálatait is bele kell érteni, tehát a világ teremtése tulajdonképpen most, a jeruzsálemi Szentély fölépítésével fejeződött be. “Ezért hívják Salamont (héberül) Slomónak, ami a “sálém” (egész) szótőből ered, mert általa egészült ki, teljesedett be a világ megalkotása…” (Uo.) További gondolattársítással a Szentély befejezése, a “vátislám” és a béke eszméje között teremt összefüggést a Midrás: meglett a Szentély, és békességet hozott…

  • Küldés emailben

Fejezetek