4. 📖 Királyok I. könyve

Salamon fő tisztviselői

Salamon fő tisztviselői

1. És király volt Salamon egész Izraél fölött. 2. És ezek az ő vezérei: Azarjáhú, Cádók fia, a pap. 3. Elíchóref és Achíja, Sísa fiai, írók; Jehósáfát, Achílúd fia, a kancellár; 4. Benájáhú, Jehójádá fia, a sereg fölött; Cádók és Ebjátár papok. 5. Azarjáhú, Nátán fia, a tiszttartók fölött; Zábúd, Nátán fia, pap, a király barátja. 6. Achísár a ház fölött; Adónírám, Abda fia, a robot fölött.7. Salamonnak volt tizenkét tiszttartója egész Izraél fölött, azok ellátták a királyt és házát: egy hónapig az évben volt mindegyiknek a dolga, hogy ellássa.8. És ezek a neveik: Ben-Chúr, Efraim hegységében. 9. Ben-Déker Mákacban, Sáalebímben, Bét-Sémesben, Élónban, Bet Chánánban. 10. Ben-Chészed Arubbótban; övé volt Szókhó és Chéfer egész vidéke. 11. Ben Abínádáb: Dór egész kerülete, Táfat, Salamon leánya, lett a felesége. 12. Báana, Achílúd fia: Táanákh éa Megiddó meg egész Bét-Seán, mely Cáretán mellett van Jizreélen alul, Bét-Seántól Abél-Mechóláig egészen túl Jokmeámon. 13. Ben-Géber Rámót-Gileádban; övéi voltak Jáír, Menasse fiának falvai, melyek Gileádban vannak, övé Argób területe, mely Básanban van, hatvan nagy város, fallal és rézreteszszel. 14. Achínádáb, Iddó fia: Máchanájimban.15. Achímáac Naftalíban; ő is nőül vette Salamon leányát, Bászemátot. 16. Báana, Chúsáj fia, Ásérban és Beálótban. 17. Jeliósáfát, Párúach fia Jisszákhárban. 18. Simeí, Éla fia, Benjáminban. 19. Géber, Úri fia, Gileád országában Szíchónnak az emóri királyának és Ógnak Básán királyának országában. És egy tiszttartó, ki az országban volt. 20. Jehúda és Izraél sokan voltak, annyian mint a fövény, mely a tenger mellett van, sokaságra; ettek, ittak és örvendeztek. 21. Salamon pedig uralkodott mind a királyságokon a folyamtól a filiszteusok földjéig, meg Egyiptom határáig: hoztak ajándékot és szolgáltak Salamonnak életének minden napjaiban. 22. Volt pedig Salamonnak élelme egy napra: harminc kór lángliszt és hatvan kór liszt; 23. tíz hízlalt ökör és húsz legelős ökör meg száz juh; az őzön, szarvason, dámvadon és hízlalt szárnyasokon kívül. 24. Mert ő uralkodó volt mindenen a folyamon túl, Tifszáchtól Azzáig, mind a folyamontúli királyokon; és békéje volt neki minden oldalról köröskörül. 25. És biztonságban lakott Jehúda meg Izraél ki-ki szőlőtője alatt és fügefája alatt Dántól Beér-Sébáig, Salamonnak minden napjaiban. 26. És volt Salamonnak negyvenezer jászol lova, szekerei számára és tizenkét ezer ménje. 27. És ellátták ama tiszttartók Salamon királyt és mindenkit, a ki Salamon király asztalához került, ki-ki a maga hónapjában, nem engedtek hiányt semmiben. 28. Az árpát és a szalmát a lovak és a paripák számára odavitték azon helyre, ahová kellett, ki-ki rendje szerint. 29. És adott Isten bölcsséget Salamonnak és értelmet igen sokat, és széles elmét, a mennyi a fövény, mely a tenger partján van. 30. És nagyobb volt Salamonnak bölcsessége mind a Kelet fiainak bölcsességénél és Egyiptom egész bölcsességénél. 31. Bölcsebb volt mint minden ember, mint az ezráchi Étán meg Hémán, Kalkól és Dardá, Máchól fiai; és hírneve volt mind a nemzetek közt köröskörül. 32. Mondott háromezer példabeszédet, és éneke ezeröt volt. 33. Beszélt a fákról, a Libánonban levő cédrustól egészen a falon kinövő izsópig; beszélt a baromról, a madárról, a csúszómászóról és a halakról. 34. És eljöttek mind a népek közül meghallgatni Salamon bölcsességét, mind a föld királyai részéről, kik hallottak a bölcsségéről.

 

  • Küldés emailben

Fejezetek