1. 📖 Mislé – Példabeszédek könyve

Halljad, fiam, atyád oktatását

1. Példabeszédei Salamonnak, Dávid fiának, Izraél királyának. 2. Hogy tudjunk bölcsességet és oktatást, hogy értsük az értelmesség mondásait; 3. hogy elfogadjunk belátásra való oktatást, igazságot, jogot és egyenességet; 4. hogy adjanak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak tudást és meggondolást; 5. hallja a bölcs s gyarapodjék tanulságban, s az értelmes útmutatást szerezzen; 6. hogy értsünk példázatot s ékes beszédet, bölcsek szavait és rejtvényeiket. 7. Istenfélelem a tudás kezdete; bölcsességet és oktatást az oktalanok megvetnek. 8. Halljad, fiam, atyád oktatását és el ne hagyjad anyád tanítását; 9. mert kecses füzér azok fejednek és díszláncz a te nyakadnak. 10. Fiam, ha téged vétkesek csábítanak, ne engedj! 11. Ha azt mondják: jer velünk, leselkedjünk vérre, ólálkodjunk ártatlanra ok nélkül; 12. nyeljük el őket elevenen, mint az alvilág és egészen, mint a verembe szállókat; 13. mindenféle drága vagyont találunk, megtöltjük házainkat zsákmánnyal; 14. sorsodat veted közöttünk, egy zacskónk lesz mindnyájunknak: 15. fiam, ne járj az úton velük, tartsd vissza lábadat ösvényüktől; 16. mert lábaik rosszra futnak, és sietnek vért ontani. 17. Hisz hiába van kivetve a háló minden szárnyas szemei előtt. 18. Ők pedig a maguk vérére leselkednek, a maguk lelkére ólálkodnak. 19. Ilyenek útjai mindenkinek, ki nyerészkedést űz: gazdájának lelkét veszi az el. 20. Bölcsesség az utczán megszólal, a piaczokon hallatja hangját; 21. zajongó utczák sarkán hirdet, kapuk bejáratain, a városban mondja el mondásait: 22. Meddig, együgyűek, szeretitek az együgyűséget, s kívánják meg a csúfolók a csúfolást, és gyűlölik a balgák a tudást? 23. Fordulnátok feddésemre! Íme, ömleszteném nektek szellememet, tudatnám veletek szavaimat. 24. Mivel hívtalak, de ti vonakodtatok, kinyújtottam kezemet, de senki sem figyelt, 25. elvetettétek minden tanácsomat és feddésemnek nem engedtetek: 26. én is nevetek majd szerencsétlenségteken, gúnyolódom, mikor eljő rettegéstek, 27. mikor eljő mint zivatar a ti rettegéstek és szerencsétlenségtek mint szélvész érkezik, mikor jő reátok szorultság és szükség. 28. Akkor hívnak majd engem, de nem felelek, keresnek engem, de nem találnak meg; 29. mivelhogy gyűlölték a tudást a az istenfélelmet nem választották, 30. nem engedtek tanácsomnak, megvetették minden feddésemet. 31. Egyenek hát az útjok gyümölcséből, s lakjanak jól a maguk tanácsaiból. 32. Mert az együgyűek megátalkodottsága megöli őket, s a balgák gondatlansága elveszti őket; 33. de a ki rám hallgat, bizton fog lakni s nyugodt lesz a veszedelem rettegésétől.

  • Küldés emailben

Fejezetek