8. 📖 Krónikák II

Teljesen meglett az Örökkévaló háza

1. És volt azon húsz év múltán, amelyek alatt fölépítette Salamon az Örökkévaló házát és saját házát- 2. a városokat pedig, melyeket Chúrám adott Salamonnak, azokat fölépítette Salamon és letelepítette ott Izrael fiait – 3. elment Salamon Chamát-Czóbába és meghódította. 4. És fölépítette Tadmórt a pusztában, meg mind az éléstár-városokat, melyeket Chamátban épített. 5. És fölépítette a felső Bét-Chórónt és az alsó Bét-Chórónt, erősített városokat falakkal, ajtókkal és retesszel; 6. meg Báalátot és mind az éléstár-városokat, melyek Salamonéi voltak, meg mind a szekérhad városait és a lovasok városait és Salamonnak minden kívánalmát, amit építeni kívánt Jeruzsálemben és a Libanonon, meg uralmának egész országában. 7. Mindazon nép, mely megmaradt, a chitti, az emóri, a perizzi, a chivvi és a jebúszi közül, azok, akik nem Izraelből valók – 8. a fiaik közül, kik megmaradtak utánuk az országban, akiket Izrael fiai nem pusztítottak ki, azokra robotmunkát vetett ki Salamon mind e mai napig. 9. De Izrael fiai közül senkit sem tett Salamon szolgájává munkájánál, hanem ők voltak a harcosok, katonáinak tisztjei, szekérhadának és lovasainak tisztjei. 10. És ezek a felügyelők tisztjei, akik Salamon királyéi voltak: kétszázötvenen, akik uralmat vittek a nép fölött. 11. És Fáraó leányát fölhozta Salamon Dávid városából azon házba, melyet számára épített, mert azt mondta: nem engedhetem, hogy asszony lakjék Dávidnak, Izrael királyának házában, mert szentség azok, amelyekbe jutott az Örökkévaló ládája. 12. Akkor bemutatott Salamon égőáldozatokat az Örökkévalónak az Örökkévaló oltárán, melyet épített a csarnok előtt; 13. mégpedig mindent a maga napján, bemutatva Mózes parancsolata szerint, a szombatokon. újholdakon és az ünnepeken, háromszor az évben: a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátrak ünnepén. 14. És fölállította atyja Dávid elrendezése szerint a papok osztályait szolgálatukhoz és a levitákat őrizeteikhez, hogy dicséretet mondjanak és szolgálatot tegyenek a papokkal szemben, mindent a maga napján, és a kapuőröket osztályaikban mindegyik kapuhoz, mert így volt Dávidnak, Isten emberének parancsolata. 15. És nem tértek el a király parancsolatától a papok és a leviták iránt minden dologra és a tárházakra nézve. 16. Így megállapodott Salamon minden munkája az Örökkévaló háza alapításának napjától bevégződéséig; teljesen meglett az Örökkévaló háza. 17. Akkor elment Salamon Ecjón-Géberbe és Élótba, a tenger partján, Edóm országában. 18. És küldött neki Chúrám szolgái által hajókat és a tengerhez értő szolgákat, és elmentek Salamon szolgáival Ófírba s vettek onnan négyszázötven kikkár aranyat s elhozták Salamon királynak.

  • Küldés emailben

Fejezetek