2. 📖 Echa -Siralmak

Szétdúlta, mint a kertet

1. Mint felhőzi be haragjával az Úr Czión leányát, az égből a földre vetette Izraél pompáját s nem emlékezett meg lábai zsámolyáról haragja napján! 2. Feldúlta az Úr s nem sajnálta mind a hajlékait Jákóbnak, lerombolta indulatában Jehúda leányának erősségeit, földre döntötte; megszentségtelenítette a királyságot és nagyjait. 3. Le vágta föllobbant haragban Izraél minden szarvát, hátra vonta jobbját az ellenség elől; égette Jákóbot, mint lángoló tűz: emésztett köröskörül. 4. Feszítette íjját, mint ellenség, ott állva jobbjával mint szorongató, s megölte mind a szemnek drágaságait; Czión leánya sátrában tűz gyanánt ontotta ki hevét. 5. Olyan lett az Úr mint ellenség, feldúlta Izraélt, feldúlta mind a kastélyait, megron totta erősségeit; szaporított Jehúda leányában jajgatást és jajdulást. 6. Szétdúlta, mint a kertet, sátorát, megrontotta gyülekező helyét; elfeledtetett az Örökkévaló Czión ban ünnepet és szombatot, elvetett mérges haragjában királyt és papot. 7. Megutálta az Úr az ő oltárát, megcsú fította szentélyét, ellenség kezébe szolgáltatta kastélyai nak falait; zajt csaptak az Úr házában, akár ünnepnapján. 8.Eltökélte az Örökkévaló, hogy megrontja Czión leányának falát, mérőzsinórt feszített ki, nem vonta vissza kezét a dúlástól; gyászba döntött bástyát és falat; egy aránt elbusúltak. 9. Földbe sülyedtek kapui, elveszítette és eltörte reteszeit; királya és nagyjai a nemzetek közt, nincsen tan, prófétái sem nyernek látomást az Örökké valótól. 10. Földön ülnek, hallgatnak Czión leányának vénei, port tettek föl fejökre, zsákokat kötöttek ma gukra, földre horgasztották fejöket Jeruzsálem hajadonai. 11.Könnyekben epedtek el szemeim, megtüzesedtek be leim, földre omlott májam népem leányának romlása miatt, midőn elalélt kisded és csecsemő a város terein. 12. Anyáiknak mondják: hol van gabona és bor? Midőn elaléltak sebzettként a város terein, midőn kiomlott lelkük anyáik ölébe. 13. Mit állítsak bizonyságul neked, mit hasonlitsak össze veled, Jeruzsálem leánya? Mit mondjak veled egyenlőnek, hogy megvigasztaljalak, Czión hajadon leánya? Mert nagy mint a tenger a romlásod, ki gyógyíthatna téged? 14. Prófétáid hamisat és izetlent láttak számodra. S nem tárták fel bűnödet, hogy vissza hozzák foglyaidat; de láttak számodra hamis jóslatokat és elcsábítást. 15. Összecsapták fölötted kezüket, mind az úton járók, pisszegtek és csóválták fejöket Jeruzsálem leánya fölött: Ez e a város, melyről mondják: tökéletes szépségű, gyönyörűsége az egész földnek? 16. Szájukat nyitották rád mind az ellenségeid, pisszegtek és fogat vicsorítottak, mondták: feldúltuk! Bizony az a nap, melyet reméltünk, megértük, megláttuk! 17. Megtette az Örökkévaló, a mit szándékolt, véghezvitte mondását, melyet elrendelt a haj dan napjai óta, rombolt és nem sajnált, örvendeztetett rajtad ellenséget, fölemelte szorongatóid szarvát. 18. Kiál tott az Úrhoz szivök. Czión leányának fala, folyass patakként könnyet nappal és éjjel, ne engedj szünetet ma gadnak, ne csendesedjék el szemgolyód! 19. Kelj föl, zokogj éjjel, az őrszakok elején, öntsd ki vízként szívedet az Úr színe előtt; emeld hozzá kezeidet kisdedeid lelkéért, kik éhségtől elaléltak minden utczának sarkán. 20. Lásd, Örökké való és tekintsd, kivel bántál így! Hát egyék-a nők gyü mölcsüket, beczézett kisdedeiket, hát ölessék meg az Úrnak szentélyében pap és próféta? 21. Földön fekszenek utczaszerte fiatal és vén, hajadonaim és ifjaim kard alatt hullottak el: öltél haragod napján, mészároltál, nem sajnáltál. 22. Összehívtad mint ünnep napjára rémületei met köröskörül s nem volt az Örökkévaló haragjának napján megmenekülő és megmaradó; a kiket beczéztem és felnöveltem – ellenségem megsemmisítette

 

  • Küldés emailben

Fejezetek