13. 📖 Nechemja könyve

És volt, midőn hallották a tant

1. Ama napon felolvastatott Mózes könyvéből a nép füle hallatára és találtatott írva benne, hogy ne jusson be ammónita és móábita az Isten gyülekezetébe örökre; 2. mert nem mentek eléje Izraél fiainak kenyérrel és víz­zel s fölbérelte ellene Bileámot, hogy megátkozza, de az Istenünk átváltoztatta az átkot áldássá. 3. És volt, midőn hallották a tant, elkülönítettek minden gyülevész népet Izraéltől. 4. Ennek előtte pedig Eljásíb, a pap, el volt helyezve Istenünk házának kamarájában; rokona volt Tóbijának. 5. És berendezett neki egy nagy kamarát, s ott szokták azelőtt elhelyezni a lisztáldozatot, a tömjént meg az edé­nyeket s a gabona, must és olaj tizedét, a leviták meg az énekesek és a kapuőrök illetményét és a papok ado­mányát. 6. Mindez idő alatt nem voltam én Jeruzsálemben, mert Artachsásztnak, Bábel királyának harminckettedik évében a királyhoz mentem el és egy idő múlva elké­rezkedtem a királytól. 7. Érkeztem Jeruzsálembe és észre­vettem a rosszaságot, a mit Eljásíb elkövetett Tóbijáért, berendezvén neki egy kamarát Isten házának udvaraiban. 8. S ez nagyon rosszul esett nekem és kidobtam Tóbija házának minden holmiját a kamarából az utcára. 9. És elrendeltem, megtisztították a kamarákat s visszahelyez­tem oda az Isten házának holmiját, a lisztáldozatot meg a tömjént. 10. Megtudtam, hogy a leviták illetmé­nyei nem adattak meg s megszöktek kiki a mezőjére, a leviták meg az énekesek, a szolgálatot végzők. 11. Akkor pöröltem a vezérekkel s mondtam: Miért van elhagyatva az Isten háza? Erre összegyűjtöttem őket és állásukba fölállítottam őket. 12. Mind a Jehúdabeliek pedig elhozták a gabonának, mustnak és olajnak tizedét a tárházakba. 13. És a tárházak fölé rendeltem Selemját, a papot, és Czádókot, az írástudót és Pedáját a leviták közül s melléjük Chánánt, Zakkúrnak, Mattanja fiának fiát, mert hűségeseknek tekintettek s az ő dolguk volt, hogy ré­szüket adják testvéreiknek. 14. Emlékezzél meg rólam, Istenem, e miatt; s el ne töröld, jótéteményeimet, a melyeket tettem Istenem házával és őrizeteivel. 15. Azok­ban a napokban láttam Jehúdában olyanokat, kik bor­sajtókat tapostak szombaton és behordták az asztagokat s fölrakták a szamarakra, meg bort is, szőllőt, fügét s mindenféle terhet s bevitték Jeruzsálembe a szombat napján és én megintettem őket, a mely napon eleséget árusítottak. 16. És a Czórbeliek, a kik benne laktak, hoz­tak halat s mindenféle árút, s elárusították szombaton Jehúda fiainak, Jeruzsálemben. 17. Ekkor pöröltem Jehúda nemeseivel és mondtam nekik: Micsoda gonosz dolog ez, a mit ti műveltek és megszentségtelenítitek a szom­bat napját? 18. Nemde így cselekedtek őseitek és hozta Istenünk mind e veszedelmet reánk és erre a városra; s ti még növelitek a haragot Izraél ellen, megszentség­telenítvén a szombatot. 19. És volt, midőn árnyék lett Jeruzsálem kapuinál a szombat előtt, elrendeltem és bezárattak az ajtók és elrendeltem, hogy ki ne nyissák azokat a szombat utánig; legényeim közül pedig a ka­pukhoz állítottam, hogy teher be ne jusson a szombat napján. 20. És háltak a kalmárok és minden árúnak elárusítói Jeruzsálemen kívül egyszer s kétszer. 21. De én megintettem őket és szóltam hozzájuk: Miért háltok a fallal szemben? Ha ismétlitek, kezet nyújtok ki ellene­tek! Attól az időtől fogva nem jöttek be szombaton. 22. És megmondtam a levitáknak, hogy megtisztálkodván, jöjjenek be a kapukat őrzök, hogy a szombat napját megszenteljék. E miatt is emlékezzél meg rólam, Iste­nem s könyörülj rajtam szereteted bősége szerint. 23. Azokban a napokban azt is láttam, hogy a zsidók elvettek asdódi, ammóni és móábi nőket; 24. és gyerme­keik fele részében asdódi nyelven beszélnek, s nem is tudnak zsidóul beszélni, s mindenik népnek nyelvén. 25. És pöröltem velük s megátkoztam őket s megvertem közülük néhányat és tépegettem őket; s megeskettem őket az Istenre: ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak s ne vegyetek el leányaik közül a ti fiaitoknak s ma­gatoknak. 26. Nemde ezek által vétkezett Salamon, Izraél királya? pedig a sok nemzet között nem volt király olyan, mint ő és szeretettje volt Istenének és az Isten őt királlyá tette egész Izraél fölé; még őt is vétekre indították az idegen asszonyok. 27. És rólatok kell-e hal­lanunk, hogy mind e nagy rosszaságot elkövetitek, hűtlenkedve Istenünk iránt azzal, hogy idegen asszo­nyokat vettetek el? 28. És Jójádának, Eljásíb fiának, a főpapnak fiai közül volt egy veje a chóróni Szanballát­nak; és én elkergettem őt mellőlem. 29. Emlékezzél meg róluk, Istenem, a papságnak és a papság meg levi­ták szövetségének bemocskolása miatt. 30. És én meg­tisztítottam őket mindentől, a mi idegen s felállítottam őrizeteket a papok s a leviták számára, kinek-kinek munkájára, 31. és a fának meghatározott időkben való hozatalára és a zsengékre. Emlékezzél meg rólam, Iste­nem, javamra!

  • Küldés emailben

Fejezetek