10. 📖 Nechemja könyve

És tésztánk elsejét és adományainkat

1. S mindezért szilárd szövetséget kötünk és azt megírjuk; a lepecsételt iraton legyenek nagyjaink, levitáink, papjaink. 2. És a lepecsételt iratokon voltak: Nechemja, a tirsáta, Chakhalja fia, meg Czidkija; 3. Szerája, Azarja, Jirmeja; 4. Paschúr, Amarja, Malkija; 5. Chattús, Sebanja, Mallúkh; 6. Chárím, Merémót, Óbadja; 7. Dániél, Ginne­tón, Bárúkh; 8. Mesullám, Abija, Mijjámín; 9. Maazja, Bil­gáj, Semája; ezek a papok. 10. S a leviták: Jésúa, Azanja fia, Binnúj, Chénádád fiai közül Kadmiél; 11. és testvé­reik: Sebanja, Hodija, Kelíta, Pelája, Chánán; 12. Míkha, Rechób, Chasabja; 13. Zakkúr, Sérébja, Sebanja; 14. Hó­dija, Bání, Benínú. 15. A nép fejei: Pareós, Páchat-Móáb, Élám, Zattú, Báni; 16. Bunni, Azgád, Bébáj; 17. Adónija, Bigvai, Adín; 18. Átér, Chizkija, Azzúr; 19. Hódija, Chá­súm, Béczaj; 20. Chárif, Anátót, Nébaj; 21. Magpíás, Me­sullám, Chézír; 22. Mesézabél, Czádók, Jaddúa; 23. Pe­latja, Chánán, Anája; 24. Hóséa, Chananja, Chassúb; 25. Hallóchés, Pilchá, Sóbék; 26. Rechúm, Chasabna, Máa­széja; 27. Achija, Chánán, Ánán; 28. Mallukh, Chárím, Báana. 29. A többi nép pedig, a papok, a leviták, a kapuőrök, az énekesek, a szentélyszolgák s mindaz, a ki el­különödött az országok népeitől az Isten tanához, nejeik, fiaik és leányaik, mindenki, a kinek tudása és értelme volt, 30. velük tartottak testvéreikkel, hatalma­saikkal és hitbe meg eskübe léptek, hogy járnak Isten tana szerint, a mely adatott Mózes, Isten szolgája által, és hogy megőrizzük: és megtesszük az Örökkévalónak, a mi Urunknak mind a parancsolatait és rendeleteit és törvényeit; 31. és hogy nem adjuk leányainkat az ország népeinek és az ő leányaikat nem vesszük el fiaink­nak. 32. És az ország népei, a kik hozzák az árúkat és mindenféle eleséget szombat napján eladásra, azoktól nem veszünk szombaton és szent napon; s hogy el­hagyjuk a hetedik esztendőt s mindennemű adósságot. 33. És megállapítottuk magunk számára parancsolatképen, hogy magunkra vállalunk egyharmad sékelt évente Is­tenünk házának szolgálatára; 34. a rend kenyerére, meg az állandó lisztáldozatra és az állandó égő áldozatra, a szombatra, az újholdakra, az ünnepekre meg a szent­ségekre és vétekáldozatokra, hogy engesztelést szerezze­nek Izraél számára, és Istenünk házának minden mun­kájára. 35. És a sorsokat kivetettük a fa hozatalára, a pa­pok, a leviták s a nép, hogy meghozzuk azt Istenünk házának, atyai házaink szerint meghatározott időkben évről-évre, tüzelésül az Örökkévalónak, Istenünknek oltárán, a mint írva van a tanban. 36. És hogy meg­hozzuk földünk zsengéjét s mindennemű fa minden gyümölcsének zsengéjét évről-évre az Örökkévaló há­zába. 37. És elsőszülött fiainkat és barmainkat, a mint írva van a tanban, és hogy marháink meg juhaink első­szülöttjeit elhozzuk Istenünk házába a papoknak, kik szolgálatot tesznek Istenünk házában. 38. És tésztánk elsejét és adományainkat s minden fa gyümölcsét, mus­tot s olajat elhozzuk a papoknak Istenünk házának kamaráiba s földünk tizedét a levitáknak; és maguk a leviták azok, a kik beszedik a tizedet mind a földművelő városainkban. 39. És együtt legyen egy pap, Árón fia, a levitákkal, midőn a leviták beszedik a tizedet; s a levi­ták vigyék föl a tizednek tizedét Istenünk házába a kamarákba, a kincstárba. 40. Mert a kamarákba viszik Izraél fiai és Lévi fiai a gabonának, a mustnak és az olajnak adományát; és ott vannak a szentély edényei, meg a szolgálattevő papok s a kapuőrök s az énekesek. S el nem fogjuk hagyni Istenünknek házát.

  • Küldés emailben

Fejezetek