Címke archívuma: Tóra

A Biblia és legfontosabb kommentárjai

A Biblia és legfontosabb kommentárjai   A Biblia, a Tóra szövegét évszázadok és évezredek során kutatták és magyarázták. A fontosabb kommentárok egyik gyűjteménye a Mikráot Gödolot, az úgynevezett „rabbinikus Biblia”, amely a mai napig használatos az autentikus Biblia-tanul­mányo­záskor. A könyv felépítése kissé bonyolult, nehezen kiismerhető. Minden egyes oldalon számos kommentár és magyarázat szerepel a Tóra… Tovább A Biblia és legfontosabb kommentárjai

Bővebben »

Biblia

Biblia * Elõkészületek a szináji szövetségre * A tíz parancsolat * A kinyilatkoztatás hatása * Hogyan kell Istent imádni A szináj-hegyi kinyilatkoztatás 2Mózes 19–20. fejezet Előkészületek a szinaji szövetségre   A harmadik hónapban, hogy Izrael fiai kivonultak Egyiptom országából, aznap eljutottak Szináj pusztájába. 2. Elvonultak Refidimből és eljutottak Szináj pusztájába, és táboroztak a pusztában; ott… Tovább Biblia

Bővebben »

Elihú pedig kivárta Jóbot szavaival

  1. S megszűnt ez a három férfi felelni Jóbnak, mert igaz volt a maga szemeiben. 2. Akkor föllobbant haragja Elihúnak, a Búzbeli Barakél fiának a Rám nemzetségből; Jób ellen lobbant föl haragja, mivelhogy igazabbnak vélte magát Istennél, 3. s három barátja ellen lobbant föl haragja, mivelhogy nem találtak feleletet, de Jóbot gonosznak ítélték. 4. Elihú… Tovább Elihú pedig kivárta Jóbot szavaival

Bővebben »

Mert megmentettem a szegényt

  1. És továbbá előadta Jób a példázatát és mondta: 2. Vajha úgy volnék, mint a múltnak hónapjaiban, mint a napokban, mikor Isten megőrzött engem; 3. mikor ragyogott fejem fölött a mécsese s világosságánál sötétben jártam! 4. Mint a hogy voltam férfikorom napjaiban, midőn Isten meghittsége volt sátorom felett; 5. midőn még velem volt a Mindenható,… Tovább Mert megmentettem a szegényt

Bővebben »

Igazságomhoz ragaszkodom

  1. És továbbra előadta Jób a példázatát és mondta; 2. Él az Isten, ki elvette jogomat, s a Mindenható, ki elkeserítette lelkemet: 3. bizony, valameddig lelkem bennem van és Isten lehelete orromban; 4. nem beszélnek; ajkaim jogtalanságot s nyelvem nem szól csalárdságot! 5. Távol legyen tőlem, nem adok nektek igazat, amíg ki nem múltam, nem… Tovább Igazságomhoz ragaszkodom

Bővebben »

Halandó nem ismeri a becsét

  1. Mert van az ezüstnek eredete és helye az aranynak, ahol olvasztják; 2. a vasat a porból veszik és rézzé öntik meg a követ. 3. Véget vetett a sötétségnek és végesvégig kutatja át a homálynak és vakhomálynak kövét. 4. Aknát tört távol a lakóktól; akik elfelejtvék a lábtól, lebegtek, bolyongtak, távol a halandóktól. 5. A… Tovább Halandó nem ismeri a becsét

Bővebben »

Az útról elhajtják a szűkölködőket

  1. Miért nincsenek eltéve a Mindenható által idők s ismerői nem láthatják meg az ő napjait? 2. Határokat tolnak el, nyájat raboltak s legeltették. 3. Árvák szamarát elhajtják, zálogul veszik özvegy marháját. 4. Az útról elhajtják a szűkölködőket, egyaránt elbújtak az ország szegényei. 5. Lám, akár vadszamarak a pusztákban, kimentek dolgukra az eledelt keresve:… Tovább Az útról elhajtják a szűkölködőket

Bővebben »

Megzálogoltad testvéreidet ok nélkül

  1. Felelt a Témánbeli Elifáz és mondta: 2. Istennek tesz-e hasznot az ember? Bizony önmagának tesz hasznot az eszes! 3. Érdeke van-e a Mindenhatónak abban, hogy igaz vagy, avagy nyeresége, hogy gáncstalanná teszed útaidat? 4. Vajjon istenfélelmed miatt fenyít-e meg téged, száll veled ítéletedre? 5. Nemde nagy a te rosszaságod, s nincs vége bűneidnek! 6.… Tovább Megzálogoltad testvéreidet ok nélkül

Bővebben »

Köröskörül ijesztették rémülések

  1. Felelt a Súachbeli Bildád és mondta: 2. Meddig fogtok szavakra vadászni? Észre térjetek s azután beszéljünk ! 3. Miért tekintetünk baromnak, tisztátalanokká váltunk szemeitekben? 4. Ki önnönmagát széttépi haragjában, vajjon miattad elhagyottá legyen-e a föld, és szikla mozduljon el helyéből? 5. Mégis a gonoszok világossága kialszik, és nem fénylik tüzének lángja. 6. Világosság elsötétült… Tovább Köröskörül ijesztették rémülések

Bővebben »

Megutáltak mind a bizalmas embereim

  1. Felelt Jób és mondta: 2. Meddig búsítjátok lelkemet és összezúztok szavakkal? 3. Immár tizedszer pirítottatok reám, nem szégyenlitek durván bánni velem? 4. De ha valóban tévedtem is, magamnál marad tévedésem. 5. Ha valóban fennhéjáztok ellenem s rám bizonyítjátok gyalázatomat: 6. tudjátok meg tehát, hogy Isten elnyomott engem s körülfogott engem hálójával. 7. Lám, kiáltok… Tovább Megutáltak mind a bizalmas embereim

Bővebben »

Álnoknak szolgáltat ki engem

  1. Felelt Jób és mondta: 2. Hallottam efféléket sokat, bajt hozó vigasztalók vagytok mindannyian! 3. Vége van-e a szeles szavaknak, vagy mi késztet téged, hogy felelj? 4. Én is úgy beszélnék, mint ti, ha lelketek volna az én lelkem helyén, összefűznék beszédeket ellenetek, csóválnám fölöttetek fejemet! 5. Szilárdítanálak titeket szájammal, és ajkaim szánalma enyhülést adna.… Tovább Álnoknak szolgáltat ki engem

Bővebben »

Tiszta a tanom

  1. Felelt a Náamabeli Czófár és mondta: 2. Szavak bőségére ne legyen felelet, avagy az ajkak emberének legyen igaza? 3. Fecsegésed férfiakat hallgattasson el? Gúnyolódtál s ne legyen, ki rád pirít? 4. Azt mondod: Tiszta a tanom, szeplőtlen vagyok szemeid előtt! 5. Azonban vajha beszélne az Isten s nyitná fel ajkait veled szemben, 6. hogy… Tovább Tiszta a tanom

Bővebben »

Kezeid alakítottak engem

  1. Megundorodott lelkem életemtől, nekieresztem majd panaszomat, hadd beszélek lelkem keservében. 2. Megmondom Istennek: Ne kárhoztass engem, tudasd velem, mi miatt pörölsz velem! 3. Illik-e hozzád, hogy nyomorgatsz, hogy megveted kezeid szerzeményét, míg a gonoszok tanácsa fölött fényt árasztasz? 4. Testi szemeid vannak-e neked, avagy mint halandó lát, úgy látsz-e? 5. Mint halandó napjai, olyanok-e… Tovább Kezeid alakítottak engem

Bővebben »

Avagy kövek ereje-e az én erőm

  1. Felelt Jób és mondta: 2. Vajha mérve mérnék bosszúságomat a gyötrelmemet mérlegre vetnék egyaránt! 3. Mert most tengerek fövenyénél nehezebb, azért megzavarodtak szavaim. 4. Mert a Mindenható nyilai vannak bennem, amelyeknek mérgét lelkem issza; Isten ijedelmei sorakoznak ellenem. 5. Ordít-e a vadszamár a pázsiton, avagy bőg-e az ökör abraka mellett? 6. Ehető-e ami ízetlen,… Tovább Avagy kövek ereje-e az én erőm

Bővebben »

Gondolj rá, hogy lehelet az életem

  1. Nemde szolgálati ideje van a halandónak a földön, és mint a béres napjai olyanok a napjai! 2. Mint rabszolga, ki liheg árnyék után, s mint a zsoldos, ki reményli munkabérét: 3. úgy kaptam én örökbe bajnak hónapjait és szenvedésnek éjszakáit rendelték nekem. 4. Ha lefeküdtem, azt mondom: mikor kelek fel, és nyúlik az este… Tovább Gondolj rá, hogy lehelet az életem

Bővebben »

Azonban én Istenhez fordulnék

  1. Kiálts csak, van-e, ki felel neked, s kihez fordulnál a szentek közül? 2. Mert az oktalant megöli a bosszúság, s az együgyűre halált hoz a vakbuzgalom. 3. Én láttam az oktalant meggyökeredzeni, és rögtön megátkoztam hajlékát. 4. Távol esnek gyermekei a segítségtől, összezúzatnak a kapuban és nincs mentő. 5. Akinek aratását megeszi az éhező,… Tovább Azonban én Istenhez fordulnék

Bővebben »