A hetiszakasz földrajza

A hetiszakasz földrajza: Szináj-hegy

A ma Szinájnak nevezett hegység az egyiptomi Szináj-félsziget déli csücskének közelében fekszik. Azt, hogy pontosan melyik a Tóra által többször említett Szináj-hegy, sajnos nem tudjuk. A Tórát maga a zsidó hagyomány Torá miSzináj – Szináj-hegyi tanításként is nevezi, és bölcseink innen származtatják hagyományainkat. A hagyomány szerint a Szináj-hegyi tóraadáskor az egész nép jelen volt, annak […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: a Vörös-tenger

És volt, midőn elbocsátotta Fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országának útján, mert közel volt az; mert azt mondta Isten, nehogy megbánja a nép, midőn háborút látnak és visszatérnek Egyiptomba. Azért kerültette Isten a népet a puszta útján, a Nádas-tenger felé… És elvonultak Szukotból és táboroztak Észonban, a puszta szélén.  Az Örökkévaló […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Pitom és Rámszesz

És vonultak Izrael fiai Rámszészből Szukotba, mintegy hatszázezer gyalogos, a férfiak a gyermekeken kívül… Izrael fiainak lakása pedig, amíg Egyiptomban laktak, négyszázharminc év. És volt négyszázharminc év múltán, volt pedig ugyanazon a napon, mentek ki az Örökkévaló minden seregei Egyiptom országából. (M.II. 12:37-41) Hetiszakaszunk, a Bo zárja le a zsidók egyiptomi tartózkodásának történetét. Néhány héttel ezelőtt […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Horev-hegy

Mose [Mózes] legeltette juhait az ő apjának, Jitrónak, Midján papjának; és elvezette a juhokat a puszta mögé és elérkezett Isten hegyéhez, Horevhez. És megjelent neki az Örökkévaló angyala tűzlángban a csipkebokor közepéből… Midőn látta az Örökkévaló, hogy odatér megnézni, szólította őt Isten a csipkebokor közepéből és mondta: … Ne közeledj ide, vesd le saruidat lábaidról, […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Máchpélá-barlang

És élt Jákob Egyiptom országában tizenhét évig; és voltak Jáákov napjai, életének évei: száznegyvenhét év. Midőn közeledtek Jiszráel [Jáákov] napjai a halálhoz, akkor hívatta fiát, Joszefet és mondta neki: Ha ugyan kegyet találtam szemeidben, tedd, kérlek, kezedet csípőm alá, hogy cselekszel velem szeretetet és hűséget: ne temess el, kérlek, Egyiptomban. Ha majd elnyugszom atyáimmal, akkor […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Egyiptom

Chám fiai pedig: Kús, Micráim, Pút és Kánaán… (M.I. 16:6) A Tóra először a Noách szakaszban említi meg Micrájimot vagyis az ókori Egyiptomot, amikor a környező országok leszármazásáról beszél. Hetiszakaszunkban, a Mikécben – ahogy mostantól kezdve néhány fejezeten át – a tórai történet ebben a birodalomban folytatódik. Az előző héten olvastuk, a Vájesev szakaszban: A […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Sechem

Az előző szombaton a Vájesev hetiszakaszt olvasták fel a Tórából. És elmentek testvérei, hogy legeltessék atyjuk juhait Sechemben. Jiszráel pedig mondta Józsefnek: Nemde, testvéreid legeltetnek Sechemben Gyere, hadd küldjelek el hozzájuk; és ő mondta neki: Itt vagyok. És mondta neki: Menj csak el, nézd meg testvéreid jólétét és a juhok jólétét és hozz nekem feleletet; és […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Bét-Él és Penuél           

És elment Jáákov Beér-Sevából és ment Cháránba. (M.I. 28:10) A Tóra előző héten felolvasott szakasza, a Vájécé ezzel a felütéssel kezdődik: Jáákov ősapa elindul Beer Sevából, ő is megteszi a Kánaán, vagyis Izrael Földje és a Chárán, másként Pádán-Árám közti utat, ahogyan elődei is megtették. És fölkelt Jákob kora reggel, vette a követ, melyet feje […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Beér-Sevá

Onnan pedig fölment Beér-Sevába.  És megjelent neki az Örökkévaló amaz éjjel mondta: Én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak Istene ne félj, mert veled vagyok én, megáldalak és megsokasítom magzatodat Ábrahám, az én szolgám kedvéért. És épített ott oltárt és hívta az Örökkévaló nevét, fölütötte ott sátrát és ástak ott Izsák szolgái kutat. (M.I. 26:23-25) Múlt héten […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Hevron

A Chájé Szárá hetiszakasz szombatján szerte a világon felolvassák a zsinagógákban a Máchpélá-barlang megvásárlásának történetét. Ez alkalomból zsidók tízezrei gyűlnek össze a városba. És meghalt Szárá Kirját Árbában, az Hevron, Kánaán országában; és eljött Ávráhám, hogy gyászolja Szárát és sirassa. (M.I. 23:2) A zsidóság a középkortól fogva négy szent várost tart nyilván Izrael Földjén, ezek: Jeruzsálem, […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Szodoma és Gomora

És mondta az Örökkévaló: A jajkiáltás Szdom (Szodoma) és Ámorá (Gomora) miatt bizony megsokasodott, és az ő bűnük bizony nagyon súlyos lett. Hadd szálljak alá és lássam, vajon a jajkiáltás szerint, mely hozzám eljutott, cselekedtek-e egészen? És ha nem, hadd tudjam meg! És elfordultak onnan a férfiak és mentek Szdomba; Ávráhám pedig még állt az Örökkévaló színe […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Ávráhám útja

Az út Ur Kászdimtól Cháránon át az izraeli Mamré tölgyeséig. És mondta az Örökkévaló Ávrámnak: Menj el a te országodból, a te szülőföldedről és a te atyádnak házából azon országba, melyet én neked mutatok. És nagy néppé teszlek téged, megáldalak s naggyá teszem nevedet, hogy áldássá légy. És megáldom azokat, akik téged áldanak és aki téged átkoz, […]

Bővebben »

A hetiszakasz földrajza: Bábel tornya

A Tóra második hetiszakasza legnagyobb részében Noách (Noé) történetével, a bárka építésével, az özönvízzel és az azt követő eseményekkel foglalkozik. Ebben a szakaszban található az egyik legismertebb bibliai történet, a Bábel tornya (héberül: migdál Bável) elbeszélése. “És volt az egész föld egy nyelvű és egyforma beszédű. És történt, midőn elvonultak keletről, találtak egy völgyet Sineár országában […]

Bővebben »

Izrael földje a hetiszakaszban: Even hástijá – a világ alapköve

Ismét elkezdődött egy új év, és a szukot ünnepét követő szimchát torá napján újra megkezdtük a Tóra felolvasását a zsinagógákban. A Tóra a világ teremtésétől egészen az Izraelbe való bevonulásig meséli el a zsidó nép történetének állomásait – néha évszázadokat ugorva, máskor részletekbe menően. Ez idő alatt a zsidók nagy területet jártak be. A Tóra […]

Bővebben »